Wyniki finansowe Jednostkowe, Roczne

nazwa wskaźnika 2010 2011
Rachunek wyników
Przychody ze sprzedaży 12 965 199,00 19 887 379,00
Zysk ze sprzedaży 1 418 307,00 2 578 467,00
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -133 345,00 89 199,00
EBIT (zysk operacyjny) 1 284 962,00 2 667 666,00
E BITDA 1 549 521,00 2 924 767,00
Wynik na działalności finnansowej -100 718,00 -56 515,00
Zysk brutto 1 184 244,00 2 611 151,00
Zysk netto 895 144,00 2 089 561,00
Aktywa
Aktywa trwałe 3 341 561,00 1 928 874,00
~Wartości niematerialne i prawne~ 18 698,00 8 856,00
Rzeczowe aktywa trwałe 2 132 522,00 1 920 019,00
Inwestycje i należności długoterminowe 1 190 341,00 0,00
Aktywa obrotowe 4 125 511,00 6 626 044,00
Zapasy 698 593,00 456 443,00
Należności 2 563 236,00 5 059 313,00
Środki pieniężne 838 418,00 706 973,00
Aktywa razem 7 467 072,00 8 554 918,00
Pasywa
Kapitał własny 2 883 449,00 3 783 669,00
Kapitał zakładowy 526 000,00 526 000,00
Kapitał zapasowy 0,00 1 167 108,00
Zysk netto 895 144,00 2 090 561,00
Zobowiazania 4 583 623,00 4 771 249,00
Zobowiązania długoterminowe 1 066 725,00 864 210,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 854 170,00 3 108 502,00
Pasywa razem 7 467 072,00 8 554 918,00

Pobierz analizowane wyniki