Raporty Bieżące

2015-04-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W marcu 2015 r. wpłynęły do Adform Group S.A. dwie umowy - zlecenia od spółki usługowej. Łączna wartość obu umów - zleceń wynosi 2.915 tys. zł. Zlecenia dotyczą wykonania przez Adform Group S.A. wyposażenia salonów obsługi klienta. Termin realizacji obu zleceń to 2015 rok.

 

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. W marcu pojawiło się sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji.

 

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

 

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

 

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 7/2015 z 13.03.2015 r. - Zlecenia od spółki usługowej.

 

Raport bieżący 8/2015 z 13.03.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W marcu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

 

W dniu 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2015 r.

 

W dniu 29 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz