Raporty Bieżące

2013-04-30

ADFORM GROUP SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 30.04.2013 r. powziął informację o rejestracji w dniu 24.04.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 550.119,20 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy). Do rejestru wpisano 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz dokonano rejestracji zmian w statucie Spółki.

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity statutu Adform Group S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. statut_ADFORM-_30.04.2013