Raporty Bieżące

2015-03-16

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lutym Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o., czyli 4.113 udziałów, stanowiących 66,55% w kapitale zakładowym i głosach. Cena sprzedaży wszystkich udziałów w WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wyniosła 1.070.000 zł i zostanie uiszczona w 6 ratach w okresie od 5 lipca 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. Wartość bilansowa udziałów WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł. Sprzedaż udziałów w WIMET Sp. z o.o. spowodowana była brakiem pozytywnych efektów realizowanej w 2014 r. przez zarząd WIMET Sp. z o.o. strategii rozwoju. W 2014 r. w spółce zależnej realizowany był program inwestycyjny – zwiększenie zatrudniania i rozbudowa parku maszynowego. Spółka zależna poszerzyła działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. W lutym pojawiło się sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji.

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2015 roku:

Raport bieżący 3/2015 z 11.02.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r.

Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2015 r.

Raport kwartalny 5/2015 z 16.02.2015 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za IV kwartał 2014 r.

Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. - Zbycie udziałów spółki zależnej WIMET Sp. z o.o.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz