Raporty Bieżące

2015-02-23

ADFORM GROUP SA Zbycie udziałów spółki zależnej WIMET Sp. z o.o.

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2015 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o. Przed przeprowadzeniem transakcji Adform Group S.A. posiadała 4.113 udziałów WIMET Sp. z o.o., stanowiących 66,55% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników WIMET Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu transakcji Adform Group S.A. nie posiada udziałów w WIMET Sp. z o.o., zatem WIMET Sp. z o.o. przestała należeć do grupy kapitałowej Adform Group S.A.

Cena sprzedaży wszystkich udziałów w WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wyniosła 1.070.000 zł (słownie: milion siedemdziesiąt tysięcy złotych). Cena za udziały zostanie uiszczona w 6 ratach w okresie od 5 lipca 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. Wartość bilansowa udziałów WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł.

Sprzedaż udziałów w WIMET Sp. z o.o. spowodowana jest brakiem pozytywnych efektów realizowanej w 2014 r. przez zarząd WIMET Sp. z o.o. strategii rozwoju. W 2014 r. w spółce zależnej realizowany był program inwestycyjny – zwiększenie zatrudniania i rozbudowa parku maszynowego. Spółka zależna poszerzyła działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz