Raporty Bieżące

2013-04-30

ADFORM GROUP SA wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. na podstawie uchwały nr 450/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna akcji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Adform Group S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Emitent złoży do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla praw do akcji Adform Group S.A. na dzień 14 maja 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO