Raporty Bieżące

2014-10-13

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

We wrześniu trwały przygotowania do otwarcia specjalnej komórki ds. kontaktów na Francję. Od października ww. osoba rozpocznie pozyskiwanie zleceń z rynku francuskiego, który Spółka określa jako bardzo obiecujący i liczy na pozyskanie nowych klientów.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Austrii oraz Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich podmiotów. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Koniunktura na rynku krajowym wciąż nie jest zadawalająca, aczkolwiek sukcesywnie się poprawia. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2014 roku:

Raport bieżący 29/2014 z 12.09.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za sierpień 2014 r.

Raport bieżący 30/2014 z 17.09.2014 r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

We wrześniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 14 listopada 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2014 r.

Do 14 listopada 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect