Raporty Bieżące

2014-09-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za sierpień 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymał kolejne zlecenia oraz coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Austrii oraz Holandii. Są to głównie zlecenia małe i średnie. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje wiele zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu 2014 roku:

Raport bieżący 26/2014 z 11.08.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2014 r.

Raport bieżący 27/2014 z 14.08.2014 r. - Treść uchwał podjętych na NWZA Adform Group S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Raport kwartalny 28/2014 z 14.08.2014 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2014 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w sierpniu 2014 roku:

RB_ASO 5/2014 z 20.08.2014 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect