Raporty Bieżące

2014-06-13

ADFORM GROUP raport miesięczny za maj 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju 2014 r. spółka zależna WIMET Sp. z o.o. pozyskała zamówienie na 5.100 sztuk palet drewniano-metalowych do magazynowania felg samochodowych. Wartość zamówienia wyniosła ok. 940 tys. zł.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Spółka stara się coraz bardziej zwiększać sprzedaż na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje również coraz więcej zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że nie ustaje presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Adform Group S.A. zajęła czwarte miejsce w kategorii Małe Diamenty Forbesa (5-50 mln przychodów), oraz pierwsze miejsce w kategorii eDiament za najlepsza stronę internetową. Nagrodą jest statuetka w postaci szklanego diamentu oraz kampania reklamowa o wartości 10 tys. złotych w serwisie biznes.pl. W rankingu DIAMENTY FORBESA 2014 nagrodzone zostały firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. Ranking przygotowany został we współpracy z firmą Bisnode.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2014 r.:

Raport bieżący 13/2014 z 13.05.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za kwiecień 2014 r.

Raport kwartalny 14/2014 z 15.05.2014 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Adform Group S.A.

Raport bieżący 15/2014 z 28.05.2014 r. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w maju 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki, przy ul. Partyzantów 19A, (39-300) Mielec odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect