Raporty Bieżące

2014-04-11

ADFORM GROUP SA raport miesięczny za marzec 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu 2014 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa ramowa z Laboratorium kosmetycznym Dr Irena ERIS Sp. z o.o. dotycząca stałych warunków współpracy w zakresie dostawy przez Adform Group S.A. elementów identyfikacji wizualnej. Jednocześnie Przyjęto pierwsze zamówienie na wykonanie ekspozycji kosmetycznych oraz ich montażu. Wartość zamówienia wynosi 1.177 tys. zł. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok.

W marcu 2014 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez spółkę zależną WIMET Sp. z o.o. umowy ze spółką Tyczko Total Gaz z rynku niemieckiego. Wartość umowy to 400 tys. euro. Umowa dotyczy wykonania przez WIMET Sp. z o.o. metalowych palet gazowych dla kontrahenta niemieckiego. Termin realizacji umowy to 2014 r. Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Działająca od lutego 2014 r. specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Spółka otrzymuje coraz więcej zleceń od klientów. Jest coraz więcej zapytań od potencjalnych kontrahentów, w tym z rynku niemieckiego i holenderskiego. Wciąż utrzymuje się presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2014 r.:

Rb 7/2014 z 07.03.2014 r. - Zlecenie od Laboratorium kosmetycznego Dr Irena ERIS.

Rb 8/2014 z 11.03.2014 r. - Umowa spółki zależnej z Tyczko Total Gaz.

Rb 9/2014 z 11.03.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za luty 2014 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2014 r.

W dniu 15 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kw. 2014 r.

W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport jednostkowy roczny za 2013 r.

W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport skonsolidowany roczny za 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect