Raporty Bieżące

2014-03-11

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za luty 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lutym 2014 r. wpłynęło do Spółki zlecenie od dużej sieci paliwowej. Wartość zlecenia wynosi 1.170 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. kasetonów (menuboard\'ów) na stacjach benzynowych dużej sieci paliwowej. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

W lutym Adform Group S.A. powołał specjalną osobę ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji, która zbiera zlecenia z ww. rynków. Pojawiły się już pierwsze zapytania od firm z Czech i Słowacji.

W lutym Spółka podpisała ramową umowę o współpracy z Mars Europe. Znalazła się tym samym wśród 6 dostawców w Europie, którzy otrzymali wyłączność na wykonywanie zleceń dla Mars Europe. Ww. umowa jest efektem dotychczasowej współpracy z Mars Europe i potwierdzeniem zadowolenia Mars Europe z jakości wykonywanych zleceń.

Spółka otrzymuje coraz więcej zleceń od klientów. Jest również dużo więcej zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji wciąż się utrzymuje. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2014 r.:

Rb 4/2014 z 14.02.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za styczeń 2014 r.

Rk 5/2014 z 14.02.2014 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 6/2014 z 25.02.2014 r. - Zlecenie od dużej sieci paliwowej.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect