Raporty Bieżące

2014-02-15

ADFORM GROUP SA raport miesięczny Adfrom Group S.A. za styczeń 2014 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W styczniu 2014 r. Emitent podpisał umowę nabycia 33,33% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 150.000 zł. Płatność za udziały zostanie dokonana w terminie do 30 czerwca 2015 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta. WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie WIMET poszerza działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną. Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Adform Group S.A. oraz obie spółki zależne Wimet Sp. z o.o. i Softcom Sp. z o.o. otrzymały w styczniu dużo większą liczbę zleceń od kontrahentów niż w styczniu ubiegłego roku. Znaczna część tych zleceń pochodzi od klientów pozyskanych przez działające przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii. Przeważają zlecenia od małych i średnich klientów, aczkolwiek Zarząd Spółki intensywnie pracuje nad pozyskaniem dużych zleceń.

Sytuacja w branży ulega ciągłej poprawie, więcej jest zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji wciąż się utrzymuje. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2014 r.:

Rb 1/2014 z 13.01.2014 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Rb 2/2014 z 14.01.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za grudzień 2013 r.

Rb 3/2014 z 30.01.2014 r. - Umowa nabycia udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 marca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect