Raporty Bieżące

2014-01-15

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za grudzień 2013 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W opinii Zarządu koniunktura na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Spółka otrzymuje coraz więcej zamówień w porównaniu do poprzednich miesięcy ubiegłego roku.

Spółka otrzymuje większą liczbę zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji się utrzymuje.

W grudniu Spółka otrzymała do realizacji kolejne cztery zlecenia od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Trwają intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych zleceń, a ich efekty powinny być widoczne w pierwszej połowie 2014 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu:

Rb 27/2013 z 13.12.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za listopad 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2014 r.

W dniu 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect