Raporty Bieżące

2013-12-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W opinii Zarządu koniunktura na rynku polskim ulegała ciągłej poprawie. Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. W listopadzie Spółka realizowała m.in. zlecenia dla klienta z branży kosmetycznej.

Spółka obserwuje zwiększającą się liczbę zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji nie ustała.

W listopadzie Spółka otrzymała do realizacji pierwsze zlecenia od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Trwają intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych zleceń, a ich efekty powinny być widoczne w pierwszej połowie 2014 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie:

Rb 25/2013 z 14.11.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za październik 2013 r.

Ro 26/2013 z 14.11.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W listopadzie 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 stycznia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect