Raporty Bieżące

2013-09-13

ADFORM GROUP SA raport miesięczny za sierpień 2013 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W sierpniu Adform Group S.A. utworzył zespół dedykowany na rynki zagraniczne, uruchomiono przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii. Pojawiają się już pierwsze zapytania od potencjalnych kontrahentów ww. krajach.

Zdaniem Zarządu koniunktury na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Widoczne są oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale wciąż jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu:

Rk 21/2013 z 14.08.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 22/2013 z 14.08.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za lipiec 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w sierpniu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect