Raporty Bieżące

2013-08-16

ADFORM GROUP SA raport miesięczny za lipiec 2013 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lipcu Adform Group S.A. zakończyła prace związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie uruchomienia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Rozpoczęcie działalności ww. przedstawicielstw planowane jest we wrześniu.

Zdaniem Zarządu daje się zauważyć lekką poprawa koniunktury na rynku polskim. Widoczne są pewne oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu:

Rb 20/2013 z 12.07.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za czerwiec 2013 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu:

Rb 5/2013 z 01.07.2013 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect