Raporty Bieżące

2013-07-12

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W czerwcu Spółka podpisała z Alior Bank S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości 1.650 tys. zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 3M + marża banku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kredyt technologiczny będzie spłacany z premii technologicznej w wysokości 1.320 tys. zł, którą Emitent otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego. Emitent informował o przyznaniu przez BGK S.A. promesy kredytowej w rb 11/2013. Projekt "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego" polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. W skład technologii wchodzą następujące procesy produkcyjne: technologia kształtowania tworzyw metodą rozgrzewania indukcyjnego, technologia formatowania tworzyw, technologia laserowego wycinania tworzyw, technologia próżniowego kształtowania tworzyw, technologia nadruku sitodrukowego. Procesy te są niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

W czerwcu Adform Group S.A. finalizowała prace związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie otwarcia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii.

Zdaniem Zarządu daje się zauważyć lekką poprawa koniunktury na rynku polskim. Widoczne są pewne oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu:

Rb 17/2013 z 14.06.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za maj 2013 r.

Rb 18/2013 z 26.06.2013 r. - Umowa o kredyt technologiczny z Alior Bank S.A.

Rb 19/2013 z 28.06.2013 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w czerwcu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2013 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 roku wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect