Raporty Bieżące

2013-06-17

ADFORM GROUP SA raport miesięczny za maj 2013 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju Spółka otrzymała informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu promesy premii technologicznej w wysokości 1.320.000 zł dla projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Wartość projektu wynosi 2.200.000 zł. Projekt zostanie w 75% (1.650.000 zł) sfinansowany z kredytu technologicznego, na który Spółka posiada promesę jego udzielenia. Premia technologiczna w wysokości 1.320.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę ww. kredytu.

Projekt polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Nowa technologia to nieopatentowana wiedza techniczna, będąca tajemnicą przedsiębiorstwa. Będzie ona udostępniona publicznie i opatentowana po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Została ona wypracowana w oparciu o przeprowadzone własne badania w zakresie opracowania innowacyjnego blatu roboczego z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego. Nowa technologia łączy w sobie zastosowanie zgłoszonej do opatentowania zintegrowanego układu blatów roboczych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego z technologiami ogólnie znanymi i stosowanymi na świecie nie dłużej niż 5 lat, ale zdecydowanie udoskonalonymi i połączonych w unikalny sposób stanowiący wyłączną wiedzę ADFORM Group S.A.

Projekt ma na celu zwiększenie przychodów i poprawę rentowności w obszarze kosztów usług obcych i kosztów wynagrodzeń. Projekt będzie realizowany przez wyodrębnioną sekcją w Spółce - AdLab (Adform Group Laboratory), która zajmuje się prototypowaniem, tworzeniem nowego wzornictwa przemysłowego nie tylko dla Klientów z branży materiałów POS. Pracują w niej eksperci w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektanci wnętrz, designerzy.

W maju Adform Group S.A. kontynuowała sprawy związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie otwarcia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii.

W maju widoczna była lekka poprawa koniunktury na rynku polskim. Spółka dostrzega oznaki polepszenia perspektyw dla rynku na którym działa. W maju Spóła otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Zwiększyła się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju:

Rb 8/2013 z 10.05.2013 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla praw do akcji serii B spółki Adform Group S.A.

Rb 9/2013 z 13.05.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za kwiecień 2013 r.

Ro 10/2013 z 15.05.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 11/2013 z 22.05.2013 r. - Otrzymanie promesy premii technologicznej.

Rb 12/2013 z 22.05.2013 r. - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii B spółki Adform Group S.A.

Rb 13/2013 z 27.05.2013 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect oraz zakończenie notowania praw do akcji Adform Group S.A.

Ro 14/2013 z 31.05.2013 r. - Jednostkowy raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2012

Ro 15/2013 z 31.05.2013 r. - Skonsolidowany raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2012

Rb 16/2013 z 31.05.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju:

Rb 2/2013 z 08.05.2013 r. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Rb 3/2013 z 08.05.2013 r. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Rb 4/2013 z 31.05.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki tj. w Mielcu przy ul. Partyzantów 19A odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect