Raporty Bieżące

2013-03-14

ADFORM GROUP SA złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) praw do akcji serii B i tyle samo akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Adform Group S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO