Raporty Bieżące

2017-08-11

ADFORM GROUP SA (19/2017) Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W lipcu Spółka pod kierownictwem nowego Prezesa zaczęła wdrażać intensywne plany rozwoju sprzedaży. Prowadzone są rozmowy z 3 pośrednikami na rynek niemiecki.

 

Jednocześnie Spółka przeprowadza analizy pozostałych rynków europejskich pod kontem wejścia z ofertą na tamtejsze rynki – Włochy, Anglia, kraje Beneluxu, Skandynawia, Hiszpania, Czechy.

 

Spółka prowadzi rozmowy w sprawie 3 kontraktów przewidzianych do realizacji w 3 i 4 kwartale tego roku, dwa z Polski i jeden z zagranicy.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 17/2017 z 14 lipca 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2017 r.

 
 
 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lipcu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W lipcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2017 r.

 

Do 14 września 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect