Raporty Bieżące

2017-07-18

ADFORM GROUP SA (17/2017) Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W czerwcu Spółka opracowała strategie wejścia na inne rynki europejskie poza tymi z którymi współpraca jest już nawiązana.

 

Jednocześnie w dalszym ciągu Spółka realizuje plan dotyczący rozwoju rynku niemieckiego czego efektem jest pozyskanie zleceń od nowych Klientów.

 

Spółka rozwija współpracę z Klientami m.in. z branży kosmetycznej w wyniku czego pozyskała kolejne zamówienia oraz zaczęła realizację dla bardzo wymagających Klientów z ww. branży.

 

Spółka planuje również udziału w targach i wystawach branżowych w kolejnych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 13/2017 z 14 czerwca 2017 r. – maj 2017 r.

 

Raport kwartalny 14/2017 z 23 czerwca 2017 r. - Zmiany w Zarządzie Adform Group S.A.

 

Raport bieżący 15/2017 z 26 czerwca 2017 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

 

Raport bieżący 16/2017 z 26 czerwca 2017 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 3/2017 z 28 czerwca 2017 r. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 

Raport bieżący 4/2017 z 29 czerwca 2017 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2017 r.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W czerwcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2017 r.

 

Do 14 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect