Raporty Bieżące

2017-06-28

ADFORM GROUP SA (3/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Mariusza Obszańskiego następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa") zawiadamiam, że w wyniku udzielonych mi pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ Adform Group S.A. ("Spółce") zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r. przekroczyłem 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Otrzymane 22 czerwca 2017 r. pełnomocnictwa obejmowały:

1) 1.315.00 akcji imiennych uprzywilejowanych zapewniających 2.630.000 głosów podczas ZWZ,

2) 55.010 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 55.010 głosów podczas ZWZ,

Podczas w/w ZWZ wykonywałem prawo głosu z 1.370.021 akcji, w tym 11 akcji własnych, zapewniających 2.685.021 głosów co stanowi 49,90% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dniem 22 czerwca 2017 r. oraz po zakończeniu ZWZ i wygaśnięciu pełnomocnictw posiadałem 11 akcji Spółki zapewniających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu stanowiących mniej niż 0,00% w ogólnej licznie głosów.

Przypadki określone w art. 69 ust. 4 pkt 5 - 8 Ustawy nie dotyczą Zawiadamiającego."

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji