Raporty Bieżące

2017-05-12

ADFORM GROUP SA (9/2017) Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W kwietniu Spółka zintensyfikowała działania na rynku niemieckim. Opracowana została strategia rozwoju rynku niemieckiego oraz podjęte działania w celu zwiększenia aktywności sprzedażowej. Przygotowany również został plan działania odnośnie pozostałych rynków europejskich.

 

Spółka rozwijała współpracę m.in. z niedawno pozyskanymi Klientami z branży kosmetycznej na rynku polskim oraz zagranicznym (Francja) jak również z Klientami stałymi (Wybrzeże Kości Słoniowej) co zaowocowało nowymi zamówieniami.

 

Jednocześnie w kwietniu Spółka konsekwentnie realizowała działania mające na celu pozyskiwanie nowych Klientów m.in. przez czynny udział w targach takich jak:

 

• EUROTAB – Międzynarodowe Targi Produktów i Akcesoriów Tytoniowych

 

• EUROGASTRO – Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

 

• Packaging Innovations – Międzynarodowe Targi Opakowań

 

• X-fair – DIE Internationale print & Crossmedia Show

 

Spółka planuje również udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2017 roku:

 

Raport bieżący 8/2017 z 13 kwietnia 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2017 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W kwietniu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 15 maja 2017 r. Spółka opublikuje raport za I kw. 2017 r.

 

Do 14 czerwca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect