Raporty Bieżące

2017-02-13

ADFORM GROUP SA (4/2017) Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2017 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W styczniu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

W styczniu Spółka nie brała udziału w targach branżowych. Prowadzono prace dotyczące planowania harmonogramu udziałów w kolejnych targach i wystawach branżowych w roku bieżącym.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2017 roku:

 

Raport bieżący 1/2017 z 13 stycznia 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za grudzień 2016 r.

 

Raport bieżący 2/2017 z 17 stycznia 2017 r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Raport bieżący 3/2017 z 17 stycznia 2017 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W styczniu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 marca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2017 r.

 

W dniu 21 marca 2017 roku Spółka opublikuje raport roczny za 2016 rok.

 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect