Raporty Bieżące

2016-11-10

ADFORM GROUP SA (24/2016) Raport miesięczny Adform Group S.A. za październik 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W październiku Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

Spółka kontynuuje działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez coraz liczniejszy udział w targach branżowych. W październiku przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach: Expopharm Monachium. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2016 roku:

 

Raport bieżący 23/2016 z 12 października 2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2016 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2016 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W październiku 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 14 listopada 2016 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

 

Do 14 grudnia 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2016 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect