Raporty Bieżące

2016-08-09

ADFORM GROUP SA (20/2016) Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lipcu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

W lipcu ze względu na okres wakacyjny nie były organizowane żadne targi branżowe, w których Spółka mogłaby wziąć udział. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w sezonie jesienno-zimowym.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2016 roku:

Raport bieżący 19/2016 z 05.07.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2016 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu 2016 roku:

Raport RB-W_ASO 2/2016 z 05.07.2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2016 r.

Do 14 września 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz