Raporty Bieżące

2016-05-11

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W kwietniu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W kwietniu przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Targi Gasshow i Autoservice w Warszawie, Packaging Innovations w Warszawie, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów World Food w Warszawie, Salmed - targi sprzętu medycznego i wyposażenia w Poznaniu, Targi Budowlane Silesia Building Expo w Sosnowcu, Targi wyposażenia wnętrz w Sosnowcu oraz zagranicznych: In Cosmetics w Hamburgu, Global Art of Parfumery w Düsseldorfie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2016 roku:

Raport bieżący 8/2016 z 14.04.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W kwietniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 3 czerwca 2016 r. Spółka opublikuje raport roczny skonsolidowany i raport roczny jednostkowy za 2015 rok.

Do 14 czerwca 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz