Raporty Bieżące

2016-04-15

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2016 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W marcu przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Targi Beauty Forum Polska Health & Beauty Media w Warszawie, Motorshow Poland w Poznaniu oraz zagranicznych: Bolonia cosmoproof w Bolonii, abf Fahrrad & Outdoor w Hanowerze, Internorga w Hamburgu, Cebit w Hanowerze, Düsseldorf EuroShop w Dusseldorfie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka opracowała harmonogram udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2016 roku:

Raport bieżący 6/2016 z 04.03.2016 r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Raport bieżący 7/2016 z 10.03.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

W dniu 16 maja 2016 r. Spółka opublikuje raport kw. skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz