Raporty Bieżące

2016-01-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za grudzień 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu grudzień był najlepszym miesiącem pod względem wielkości sprzedaży w całym ubiegłym roku. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2015 roku:

Raport bieżący 29/2015 z 14.12.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za listopad 2015 r.

Raport kwartalny 30/2015 z 16.12.2015 r. – Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2016 r.

W dniu 15 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz