Raporty Bieżące

2015-11-13

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za październik 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

Październik był miesiącem intensywnej pracy w spółce Adform Group S.A. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne poprzez aktywną działalność przedstawicieli wśród potencjalnych klientów. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych poprzez swoje przedstawicielstwa w Niemczech, Holandii, Francji. Rozpoznawalność marki Adform na rynku francuskim systematycznie wrasta, w związku z tym zarząd oczekuje, że przełoży się to na zdecydowany wzrost pozyskiwanych zleceń w przyszłym roku.

 

Koniunktura na rynku krajowym utrzymuje się na podobnym poziomie co w miesiącu poprzednim. Wciąż utrzymuje się presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. W spółce trwają prace nad lepszym dostosowaniem oferty spółki do oczekiwać ofertowych kontrahentów, co powinno zwiększyć skuteczność wygrywanych postępowań ofertowych.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2015 roku:

 

Raport bieżący 24/2015 z 14.10.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W październiku 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 grudnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz