Raporty Bieżące

2015-08-14

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

Zarząd obserwuje ożywienie w segmencie wyposażenia sklepów. W lipcu do spólki spłynęły kolejne zlecenia od spółek usługowych na realizację wyposażenia salonów obsługi klienta.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 20/2015 z 14.07.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lipcu 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W lipcu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 września 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz