Raporty Bieżące

2015-06-13

ADFORM GROUP SA Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2015 r.

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W październiku Adform Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego.

 

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

 

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

 

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2015 roku:

 

Raport bieżący 10/2015 z 14.05.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2015 r.

 

Raport kwartalny 11/2015 z 15.05.2015 r. - Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 p

 

Raport bieżący 12/2015 z 15.05.2015 r. - Naruszenie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2015 r.

 

Raport bieżący 13/2015 z 26.05.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2014 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w maju 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W maju 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 20 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Mielcu, w siedzibie Spółki, przy ul. Partyzantów 19A, (39-300) Mielec odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Adform Group S.A.

 

Do 14 lipca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz