Raporty Bieżące

2013-05-08

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. otrzymał od Pana Andrzeja Kuncewicza zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam:

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 kwietnia 2013 roku zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego spółki Adform Group S.A. o 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco:
a) posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosiła 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów);
b) posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%;
c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosiła 2.630.000 głosów;
d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%.

W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów;
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 47,81%;
c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 2.630.000 głosów;
d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 48,88%.

Jednocześnie informuje, iż inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Adform Group S.A. oraz że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce."