Raporty Bieżące - ESPI

2017-07-14

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 

1.Pan Andrzej Kuncewicz

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000

Udział głosów na tym WZA: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,48%

 

2.Pan Tomasz Teresak

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000

Udział głosów na tym WZA: 50,00%,

Udział w ogólnej liczbie głosów: 49,48%

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% głosów


2017-06-28

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Mariusza Obszańskiego następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa") zawiadamiam, że w wyniku udzielonych mi pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na ZWZ Adform Group S.A. ("Spółce") zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 r. przekroczyłem 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Otrzymane 22 czerwca 2017 r. pełnomocnictwa obejmowały:

1) 1.315.00 akcji imiennych uprzywilejowanych zapewniających 2.630.000 głosów podczas ZWZ,

2) 55.010 akcji zwykłych na okaziciela zapewniających 55.010 głosów podczas ZWZ,

Podczas w/w ZWZ wykonywałem prawo głosu z 1.370.021 akcji, w tym 11 akcji własnych, zapewniających 2.685.021 głosów co stanowi 49,90% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dniem 22 czerwca 2017 r. oraz po zakończeniu ZWZ i wygaśnięciu pełnomocnictw posiadałem 11 akcji Spółki zapewniających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu stanowiących mniej niż 0,00% w ogólnej licznie głosów.

Przypadki określone w art. 69 ust. 4 pkt 5 - 8 Ustawy nie dotyczą Zawiadamiającego."

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


2017-05-29

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał.

 

Do pobrania:
1. 27490109_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia
2. 27490109_Projekty_uchwal


2016-07-05

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2016-06-03


Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:

Do pobrania:
1. Projekty uchwał
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2015-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Projekty uchwał
2. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2014-12-04

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 listopada 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 4 grudnia 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2014-10-10

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę rb 6/2014 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 7 listopada 2014 r.
Korekta dotyczy załącznika z projektami uchwał, w którym przez pomyłkę zabrakło uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W załączeniu przesyłamy uzupełnioną treść projektów uchwał oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

Do pobrania:
1. ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia
2. projekty_uchwal


2014-10-09

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 07 listopada 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walengo_Zgromadzenia
2. projekty_uchwal


2014-08-20

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 sierpnia 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2015-06-30

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2014-07-18

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał. 

Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Ogloszenie
2. projekty uchwal


2014-07-18

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2014-06-05

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADFORM GROUP S.A.2014
2. Projekty uchwał ZWZ2014


2013-07-01

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Pan Andrzej Kuncewicz
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%

2.Pan Tomasz Teresak
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.315.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.630.000
Udział głosów na tym WZA: 50,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 48,88%


2013-05-31

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał


2013-05-08

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. otrzymał od Pana Tomasza Teresaka zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam:

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 kwietnia 2013 roku zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego spółki Adform Group S.A. o 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco:
a) posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosiła 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów);
b) posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%;
c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosiła 2.630.000 głosów;
d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%.

W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów;
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 47,81%;
c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 2.630.000 głosów;
d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 48,88%.

Jednocześnie informuje, iż inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Adform Group S.A. oraz że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce."


2013-05-08

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2013 r. otrzymał od Pana Andrzeja Kuncewicza zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku niniejszym zawiadamiam:

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Spółka powzięła informację, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 kwietnia 2013 roku zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego spółki Adform Group S.A. o 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Przed zmianą udziału w związku z zaistniałym wydarzeniami mój stan posiadania przedstawiał się następująco:
a) posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosiła 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów);
b) posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%;
c) posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosiła 2.630.000 głosów;
d) posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki Adform Group S.A. wynosił 50,00%.

W związku ze zdarzeniem, o których mowa powyżej, przekazuję poniższe informacje wymagane stosownie do art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:
a) aktualnie posiadana liczba akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 1.315.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (każda akcja uprawnia do 2 głosów;
b) aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki Adform Group S.A. wynosi 47,81%;
c) aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 2.630.000 głosów;
d) aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Adform Group S.A. wynosi 48,88%.

Jednocześnie informuje, iż inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Adform Group S.A. oraz że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce."


2013-03-28

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 27 marca 2013 r. uzyskał dostęp do systemu przekazywania raportów bieżących i okresowych ESPI na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. W związku z powyższym Adfrom Group S.A. rozpoczyna przekazywanie wymaganych informacji za pośrednictwem systemu ESPI.