Raporty bieżące - EBI

2017-09-14

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że rezygnuje z publikowania raportów miesięcznych począwszy od raportu miesięcznego za sierpień 2017 roku. Tym samym Adform Group S.A. deklaruje, że zasada nr 16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” nie będzie w sposób trwały stosowana.

 

Emitent zamieszcza wszystkie istotne informacje w raportach bieżących i okresowych, co zdaniem Zarządu jest wystarczające do oceny jego sytuacji finansowej i majątkowej i zapewni inwestorom i akcjonariuszom dostęp do kompletnych informacji dających pełen obraz sytuacji Emitenta.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


2017-08-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2017-08-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W lipcu Spółka pod kierownictwem nowego Prezesa zaczęła wdrażać intensywne plany rozwoju sprzedaży. Prowadzone są rozmowy z 3 pośrednikami na rynek niemiecki.

 

Jednocześnie Spółka przeprowadza analizy pozostałych rynków europejskich pod kontem wejścia z ofertą na tamtejsze rynki – Włochy, Anglia, kraje Beneluxu, Skandynawia, Hiszpania, Czechy.

 

Spółka prowadzi rozmowy w sprawie 3 kontraktów przewidzianych do realizacji w 3 i 4 kwartale tego roku, dwa z Polski i jeden z zagranicy.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 17/2017 z 14 lipca 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2017 r.

 
 
 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lipcu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W lipcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2017 r.

 

Do 14 września 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-08-08

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Krzysztofa Rodzeń z funkcji Członka Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2017-07-18

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W czerwcu Spółka opracowała strategie wejścia na inne rynki europejskie poza tymi z którymi współpraca jest już nawiązana.

 

Jednocześnie w dalszym ciągu Spółka realizuje plan dotyczący rozwoju rynku niemieckiego czego efektem jest pozyskanie zleceń od nowych Klientów.

 

Spółka rozwija współpracę z Klientami m.in. z branży kosmetycznej w wyniku czego pozyskała kolejne zamówienia oraz zaczęła realizację dla bardzo wymagających Klientów z ww. branży.

 

Spółka planuje również udziału w targach i wystawach branżowych w kolejnych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 13/2017 z 14 czerwca 2017 r. – maj 2017 r.

 

Raport kwartalny 14/2017 z 23 czerwca 2017 r. - Zmiany w Zarządzie Adform Group S.A.

 

Raport bieżący 15/2017 z 26 czerwca 2017 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

 

Raport bieżący 16/2017 z 26 czerwca 2017 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku.

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 3/2017 z 28 czerwca 2017 r. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

 

Raport bieżący 4/2017 z 29 czerwca 2017 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2017 r.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W czerwcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 11 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2017 r.

 

Do 14 sierpnia 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-06-26

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

 

Jednocześnie Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek jednego z akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwał w pkt 2 i 3 porządku obrad tj. uchwały w sprawie tajności wyboru komisji skrutacyjnej oraz uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

 

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 punkt 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 

Do pobrania:
1. 27834490_Tresc_uchwal_WZA_Adform_Group_26_06_2017-0


2017-06-26

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej: pana Pawła Montewka, pana Michała Gąsior, pana Krzysztofa Kozaka, panią Beatę Jurkschat, pana Grzegorza Dębskiego, pana Andrzeja Kuncewicza. Wspólna 5-letnia kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej kończy się 26 czerwca 2022 rok.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27834456_Andrzej_Kuncewicz-1
2. 27834456_Beata_Jurkschat-2
3. 27834456_Grzegorz_Debski-0
4. 27834456_Krzysztof_Kozak-3
5. 27834456_Michal_Gasior-4
6. 27834456_Pawel_Montewka-5


2017-06-23

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu pana Andrzeja Kuncewicza z funkcji Prezesa Zarządu oraz o powołaniu pana Piotra Laskowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji Zarządu.

 

Kadencja powołanego członka Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27801691_Oswiadczenia_czlonka_zarzadu_spolki_Adform_-2017(1)-0


2017-06-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2017 roku.

 
 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W maju Spółka konsekwentnie realizowała wcześniej opracowaną strategię rozwoju rynku niemieckiego, czego konsekwencją było nawiązanie współpracy z nowymi potencjalnymi Klientami.

 

Spółka pogłębia współpracę ze swoimi stałymi Klientami m.in. z branży tytoniowej, czego efektem jest pozyskanie kolejnych zamówień.

 

Jednocześnie w maju Spółka w dalszym ciągu realizowała działania mające na celu pozyskiwanie nowych Klientów m.in. przez czynny udział w następujących targach:

 

• STACJA PALIW 2017 – Międzynarodowe Targi

 

• COSMETICA - Stuttgart

 

• BABYWELT - Frankfurt

 

Spółka planuje również udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2017 roku:

 

Raport bieżący 9/2017 z 12 maja 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2017 r.

 

Raport kwartalny 10/2017 z 15 maja 2017 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za I kwartał 2017 r.

 

Raport bieżący 11/2017 z 23 maja 2017 r. - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję.

 

Raport bieżący 12/2017 z 29 maj 2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju 2017 roku:

 

Raport bieżący 1/2017 z 29 maja 2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W maju 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 
 
 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 
 
 

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 19A w Mielcu odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Adform Group S.A.

 

Do 14 lipca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-05-29

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. oraz treść projektów uchwał.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. 27489736_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. 27489736_Projekty_uchwal-1


2017-05-23

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Adform Group S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję następujące osoby:

 

- pana Andrzeja Kuncewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

 

- pana Tomasza Teresaka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,

 

- pana Krzysztofa Rodzenia, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

 
 
 

Mandat powołanych członków Zarządu kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Wszystkie powołane osoby były członkami Zarządu poprzedniej kadencji.

 

W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanych członkach Zarządu Adform Group S.A.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 27419441_oswiadczenie_Andrzej_Kuncewicz_-0
2. 27419441_oswiadczenie_Krzysztof_Rodzen_-1
3. 27419441_oswiadczenie_Tomasz_Teresak_-2


2017-05-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 
 
 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl


2017-05-12

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W kwietniu Spółka zintensyfikowała działania na rynku niemieckim. Opracowana została strategia rozwoju rynku niemieckiego oraz podjęte działania w celu zwiększenia aktywności sprzedażowej. Przygotowany również został plan działania odnośnie pozostałych rynków europejskich.

 

Spółka rozwijała współpracę m.in. z niedawno pozyskanymi Klientami z branży kosmetycznej na rynku polskim oraz zagranicznym (Francja) jak również z Klientami stałymi (Wybrzeże Kości Słoniowej) co zaowocowało nowymi zamówieniami.

 

Jednocześnie w kwietniu Spółka konsekwentnie realizowała działania mające na celu pozyskiwanie nowych Klientów m.in. przez czynny udział w targach takich jak:

 

• EUROTAB – Międzynarodowe Targi Produktów i Akcesoriów Tytoniowych

 

• EUROGASTRO – Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

 

• Packaging Innovations – Międzynarodowe Targi Opakowań

 

• X-fair – DIE Internationale print & Crossmedia Show

 

Spółka planuje również udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2017 roku:

 

Raport bieżący 8/2017 z 13 kwietnia 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2017 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W kwietniu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 15 maja 2017 r. Spółka opublikuje raport za I kw. 2017 r.

 

Do 14 czerwca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2017 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-04-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W marcu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

Spółka kontynuuje zeszłoroczne działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W dniach 5-9 marca przedstawiciele Adform Group S.A. brali udział w targach EuroShop w Dusseldorfie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2017 roku:

 

Raport bieżący 5/2017 z 8 marca 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2017 r.

 

Raport roczny 6/2017 z 21 marca 2017 r. – Raport roczny jednostkowy Adform Group S.A. za 2016 rok.

 

Raport roczny 7/2017 z 21 marca 2017 r. – Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2016 rok.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W marcu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 maja 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2017 r.

 

W dniu 15 maja 2017 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za I kw. 2017 r.

 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-03-21

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2016 rok.

 
 
 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 
 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl


2017-03-21

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy Adform Group S.A. za 2016 rok.

 
 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl


2017-03-08

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W lutym Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

W lutym Spółka nie brała udziału w targach branżowych. Prowadzono prace dotyczące planowania harmonogramu udziałów w kolejnych targach i wystawach branżowych w roku bieżącym.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2017 roku:

 

Raport bieżący 4/2017 z 13 luty 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2017 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W lutym 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 21 marca 2017 roku Spółka opublikuje raport roczny za 2016 rok.

 

Do 14 kwietnia 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2017 r.

 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 
 

2017-02-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W styczniu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

W styczniu Spółka nie brała udziału w targach branżowych. Prowadzono prace dotyczące planowania harmonogramu udziałów w kolejnych targach i wystawach branżowych w roku bieżącym.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2017 roku:

 

Raport bieżący 1/2017 z 13 stycznia 2017 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za grudzień 2016 r.

 

Raport bieżący 2/2017 z 17 stycznia 2017 r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Raport bieżący 3/2017 z 17 stycznia 2017 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2017 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W styczniu 2017 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 marca 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2017 r.

 

W dniu 21 marca 2017 roku Spółka opublikuje raport roczny za 2016 rok.

 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2017-01-17

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

 
 
 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2017 roku: 15 maja 2017 r.

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2017 roku: 14 listopada 2017 r.

 
 
 

Raport roczny jednostkowy za 2016 rok: 21 marca 2017 r.

 

Raport roczny skonsolidowany za 2016 rok: 21 marca 2017 r.

 
 
 

Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2016 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

 
 
 

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2017-01-17

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru ReVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pelczara 6C/8, 35-312 Rzeszów do badania sprawozdań finansowych Adform Group S.A. za rok 2016. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 691.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2017-01-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W grudniu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

W grudniu Spółka nie brała udziału w targach branżowych. Koniec roku jest okresem finalizacji i podsumowań bieżących działań oraz planowania harmonogramu udziałów w kolejnych targach i wystawach branżowych w roku następnym.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2016 roku:

 

Raport bieżący 26/2016 z 13 grudnia 2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za listopad 2016 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2016 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W grudniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 lutego 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2017 r.

 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2016-12-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W listopadzie Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

W listopadzie Spółka nie brała udziału w targach branżowych. Koniec roku jest okresem finalizacji i podsumowań bieżących działań oraz planowania harmonogramu udziałów w kolejnych targach i wystawach branżowych w roku następnym.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie 2016 roku:

 

Raport bieżący 24/2016 z 10 listopada 2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za październik 2016 r.

 

Raport kwartalny 25/2016 z 14 listopada 2016 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2016 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie 2016 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W listopadzie 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 stycznia 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2016 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2016-11-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

 
 
 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. 25713826_Adfrom_Group_S_A__raport_za_III_kw__2016_r-0


2016-11-10

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W październiku Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

 

Spółka kontynuuje działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez coraz liczniejszy udział w targach branżowych. W październiku przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach: Expopharm Monachium. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2016 roku:

 

Raport bieżący 23/2016 z 12 października 2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2016 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2016 roku.

 
 
 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W październiku 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 14 listopada 2016 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

 

Do 14 grudnia 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2016 r.

 
 
 
 
 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2016-10-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

We wrześniu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Po okresie wakacyjnym Spółka kontynuowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. We wrześniu przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań - 6 Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej w Warszawie, Shopping Center Forum w Warszawie, Poznański Salon Optyczny w Poznaniu, Polagrafood - międzynarodowe targi spożywcze w Poznaniu, Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Sosnowcu, Photokina w Cologne, IFA w Berlinie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2016 roku:

Raport bieżący 22/2016 z 14 września 2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za sierpień 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

We wrześniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 14 listopada 2016 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Do 14 listopada 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-09-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W sierpniu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

W sierpniu ze względu na okres wakacyjny nie były organizowane żadne targi branżowe, w których Spółka mogłaby wziąć udział. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w sezonie jesienno-zimowym.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu 2016 roku:

Raport bieżący 20/2016 z 08.08.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2016 r.

Raport kwartalny 21/2016 z 16.08.2016 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w sierpniu 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-08-17

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kw__2016-0


2016-08-09

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lipcu Spółka pozyskiwała kolejne zlecenia zagraniczne, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

W lipcu ze względu na okres wakacyjny nie były organizowane żadne targi branżowe, w których Spółka mogłaby wziąć udział. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w sezonie jesienno-zimowym.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2016 roku:

Raport bieżący 19/2016 z 05.07.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2016 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu 2016 roku:

Raport RB-W_ASO 2/2016 z 05.07.2016 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2016 r.

Do 14 września 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-07-05

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W czerwcu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

W czerwcu ze względu na okres wakacyjny nie były organizowane żadne targi branżowe, w których Spółka mogłaby wziąć udział. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w sezonie jesienno-zimowym.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2016 roku:

Raport roczny 11/2016 z 03.06.2016 r. – Raport roczny jednostkowy Adform Group S.A. za 2015 rok.

Raport roczny 12/2016 z 03.06.2016 r. – Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2015 rok.

Raport bieżący 13/2016 z 03.06.2016 r. – Aneks do umowy zbycia udziałów w spółce zależnej Wimet Sp. z o.o.

Raport bieżący 14/2016 z 03.06.2016 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący 15/2016 z 13.06.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2016 r.

Raport kwartalny 16/2016 z 15.06.2016 r. – Korekta raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

Raport kwartalny 17/2016 z 30.06.2016 r. – Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Raport kwartalny 18/2016 z 30.06.2016 r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2016 roku:

Raport RB-W_ASO 1/2016 z 03.06.2016 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2016 r.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-06-30

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie §21 ust. 1 pkt 9 Statutu podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Grzegorza Dębskiego. Kadencja nowego członka Rady Nadzorczej kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pan Grzegorz Dębski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w maju 2005 r. jako Manager Zespołu Doradców Klienta EFECT Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Przez cały okres pracy zawodowej, związany z szeroko pojętymi usługami wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym usługami doradczymi z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie Pan Grzegorz Dębski zdobywał, pełniąc funkcje menadżerskie w Banku Handlowym S.A. (CitigoldWealth Manager), HSBC Bank Polska S.A. (Premier Relationship Manager, Premier Relationship Manager Mortgage), NWAI Dom Maklerski S.A. (PrivateBanker, Investment Manager). Aktualnie Pan Grzegorz Dębski jest wspólnikiem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o. i odpowiada za innowacyjne projekty inwestycyjne w segmencie klienta korporacyjnego oraz analizę zewnętrznych źródeł finansowania.

Pan Grzegorz Dębski nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Od czerwca 2013 roku jest udziałowcem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o.

Pan Grzegorz Dębski w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz 1030 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015 rok, poz. 233 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142).

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-06-30

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.

Jednocześnie Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_30.06.2016-0


2016-06-16

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Powodem korekty są opisy aktualizacyjne należności, utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania, utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne ujawnienie pozycji po weryfikacji sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

W załączaniu prawidłowa treść raportu za IV kw. 2015 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_EBI_-_raport_za_IV_kw_2015_korekta-0


2016-06-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Spółka kontynuowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W maju przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Miedzynarodowe Targi Stacja Paliw w Warszawie, Esthetic Show w Warszawie, Beauty Vision w Poznaniu, Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2016 roku:

Raport bieżący 9/2016 z 10.05.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2016 r.

Raport kwartalny 10/2016 z 16.05.2016 r. – Raport kwartalny Adform Group S.A. za I kwartał 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w maju 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 19A w Mielcu odbędzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2016 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. Projekty_uchwal-1


2016-06-03

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2016 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Kupującego aneks do umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Wimet Sp. z o.o. zawartej w dniu 21 lutego 2015 r. W wyniku aneksu obniżeniu uległa cena sprzedaży ww. udziałów i wynosi 570.000 zł. Jednocześnie ustalono, że pozostająca do zapłaty kwota w wysokości 400.000 zł zostanie uregulowana do 30 stycznia 2017 r.

Wartość bilansowa udziałów Wimet Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2015-0


2016-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy Adform Group S.A. za 2015 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_jednostkowy_2015-0


2016-05-16

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_Group_SA_raport_za_I_kw__2016_r_-0


2016-05-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W kwietniu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W kwietniu przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Targi Gasshow i Autoservice w Warszawie, Packaging Innovations w Warszawie, Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów World Food w Warszawie, Salmed - targi sprzętu medycznego i wyposażenia w Poznaniu, Targi Budowlane Silesia Building Expo w Sosnowcu, Targi wyposażenia wnętrz w Sosnowcu oraz zagranicznych: In Cosmetics w Hamburgu, Global Art of Parfumery w Düsseldorfie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka planuje udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych w najbliższych miesiącach.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2016 roku:

Raport bieżący 8/2016 z 14.04.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W kwietniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 3 czerwca 2016 r. Spółka opublikuje raport roczny skonsolidowany i raport roczny jednostkowy za 2015 rok.

Do 14 czerwca 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-04-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu Spółka pozyskiwała coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do pozyskiwania nowych zleceń poprzez udział w targach branżowych. W marcu przedstawiciele Spółki brali udział w następujących targach w Polsce: Targi Beauty Forum Polska Health & Beauty Media w Warszawie, Motorshow Poland w Poznaniu oraz zagranicznych: Bolonia cosmoproof w Bolonii, abf Fahrrad & Outdoor w Hanowerze, Internorga w Hamburgu, Cebit w Hanowerze, Düsseldorf EuroShop w Dusseldorfie. Nawiązano kontakty z potencjalnymi zleceniodawcami. Spółka opracowała harmonogram udziału w kolejnych targach i wystawach branżowych.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2016 roku:

Raport bieżący 6/2016 z 04.03.2016 r. – Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Raport bieżący 7/2016 z 10.03.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2016 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

W dniu 16 maja 2016 r. Spółka opublikuje raport kw. skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-03-10

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Luty był miesiącem intensywnej pracy w spółce Adform Group S.A. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2016 roku:

Raport bieżący 3/2016 z 10.02.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2016 r.

Raport bieżący 4/2016 z 10.02.2016 r. – Zmiana terminu przekazywania raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.

Raport kwartalny 5/2016 z 12.02.2016 r. – Raport kwartalny Adform Group S.A. za IV kwartał 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-03-04

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 4 marca 2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej pana Grzegorza Dębskiego. Uchwała została podjęta na podstawie §23 ust. 4 Statutu Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganego statutem minimum 5 członków. Kadencja dokooptowanego członka Rady Nadzorczej kończy się wraz wyborem przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

Pan Grzegorz Dębski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczynał w maju 2005 r. jako Manager Zespołu Doradców Klienta EFECT Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Przez cały okres pracy zawodowej, związany z szeroko pojętymi usługami wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym usługami doradczymi z zakresu oceny, przygotowania do realizacji oraz organizacji finansowania projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie Pan Grzegorz Dębski zdobywał, pełniąc funkcje menadżerskie w Banku Handlowym S.A. (CitigoldWealth Manager), HSBC Bank Polska S.A. (Premier Relationship Manager, Premier Relationship Manager Mortgage), NWAI Dom Maklerski S.A. (PrivateBanker, Investment Manager). Aktualnie Pan Grzegorz Dębski jest wspólnikiem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o. i odpowiada za innowacyjne projekty inwestycyjne w segmencie klienta korporacyjnego oraz analizę zewnętrznych źródeł finansowania.

Pan Grzegorz Dębski nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Od czerwca 2013 roku jest udziałowcem w spółce ECDDP Investment Sp. z o.o.

Pan Grzegorz Dębski w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013, poz 1030 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2015 rok, poz. 233 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1142).

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-02-12

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_IV_kw._2015-0


2016-02-11

Zarząd Adform Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Dotychczasowy termin 15 luty 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu kwartalnego to 12 luty 2016 r.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-02-10

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Styczeń był miesiącem intensywnej pracy w spółce Adform Group S.A. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2016 roku:

Raport bieżący 1/2016 z 05.01.2016 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Raport bieżący 2/2016 z 14.01.2016 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za grudzień 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2016 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu 2016 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 15 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2015 r.

Do 14 marca 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2016 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-01-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu grudzień był najlepszym miesiącem pod względem wielkości sprzedaży w całym ubiegłym roku. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2015 roku:

Raport bieżący 29/2015 z 14.12.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za listopad 2015 r.

Raport kwartalny 30/2015 z 16.12.2015 r. – Korekta raportu kwartalnego za III kw. 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2016 r.

W dniu 15 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2016-01-05

Zarząd Adfrom Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2015 roku: 15 lutego 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2016 roku: 16 maja 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2016 roku: 16 sierpnia 2016 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2016 roku: 14 listopada 2016 r.

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok: 3 czerwca 2016 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2015 rok: 3 czerwca 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-12-17

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za III kw. 2015 r. W wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej błędnie podano dane w tabelkach na str. 4 i 5 – pkt II Wybrane dane finansowe. Błąd polegał na tym, że w wybranych danych finansowe pozycji rachunku wyników znalazły się dane narastające za III kw. 2015 r. zamiast danych za III kw. 2015 r.

W załączaniu prawidłowa treść raportu za III kw. 2015 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-12-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Listopad był miesiącem intensywnej pracy w spółce Adform Group S.A. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych, głównie z Francji.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie 2015 roku:

Raport bieżący 25/2015 z 13.11.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za październik 2015 r.

Raport kwartalny 26/2015 z 13.11.2015 r. – Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2015r.

Raport bieżący 27/2015 z 25.11.2015 r. – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący 28/2015 z 25.11.2015 r. – Incydentalne naruszenie terminu publikacji raportu bieżącego.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W listopadzie 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 stycznia 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-11-25

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że raport bieżący o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej został opublikowany z kilkudniowym opóźnieniem.

 

Powodem opóźnienia w przekazaniu ww. raportu bieżącego było niezamierzone przeoczenie terminu jego publikacji. Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 

 

 

Podstawa prawna: zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-11-25

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2015 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Tomasz Bereźnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. z dniem 20 listopada 2015 roku.

 

 

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-11-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_Group_SA_raport_za_III_kw._2015_r-0


2015-11-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

Październik był miesiącem intensywnej pracy w spółce Adform Group S.A. Spółka pozyskuje coraz więcej zleceń zagranicznych, są to głównie zlecenia do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne poprzez aktywną działalność przedstawicieli wśród potencjalnych klientów. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych poprzez swoje przedstawicielstwa w Niemczech, Holandii, Francji. Rozpoznawalność marki Adform na rynku francuskim systematycznie wrasta, w związku z tym zarząd oczekuje, że przełoży się to na zdecydowany wzrost pozyskiwanych zleceń w przyszłym roku.

 

Koniunktura na rynku krajowym utrzymuje się na podobnym poziomie co w miesiącu poprzednim. Wciąż utrzymuje się presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. W spółce trwają prace nad lepszym dostosowaniem oferty spółki do oczekiwać ofertowych kontrahentów, co powinno zwiększyć skuteczność wygrywanych postępowań ofertowych.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku 2015 roku:

 

Raport bieżący 24/2015 z 14.10.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W październiku 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 grudnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-10-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu wrzesień był kolejnym dobrym miesiącem w działalności Adform Group S.A. Wartość zleceń zagranicznych systematycznie rośnie. Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw głównie w Niemczech i Holandii. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne poprzez aktywną działalność przedstawicieli wśród potencjalnych klientów. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych poprzez swoje przedstawicielstwa w Niemczech, Holandii, Francji. Rozpoznawalność Adformu na rynku francuskim systematycznie wrasta, w związku z tym zarząd oczekuje, że przełoży się to na zdecydowany wzrost pozyskiwanych zleceń w przyszłym roku.

Koniunktura na rynku krajowym utrzymuje się na podobnym poziomie co w miesiącu poprzednim. Wciąż utrzymuje się presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. W spółce trwają prace nad lepszym dostosowaniem oferty spółki do oczekiwać ofertowych kontrahentów, co powinno zwiększyć skuteczność wygrywanych postępowań ofertowych.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2015 roku:

Raport bieżący 23/2015 z 14.09.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za sierpień 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

We wrześniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 13 listopada 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2015 r.

Do 14 listopada 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-10-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynków zagranicznych poprzez swoje przedstawicielstwa w Niemczech, Holandii, Francji. Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Koniunktura na rynku krajowym ulega systematycznej poprawie. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu 2015 roku:

Raport bieżący 21/2015 z 14.08.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2015 r.

Raport kwartalny 22/2015 z 14.08.2015 r. – Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2015 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w sierpniu 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-08-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kw_2015-0


2015-08-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

Zarząd obserwuje ożywienie w segmencie wyposażenia sklepów. W lipcu do spólki spłynęły kolejne zlecenia od spółek usługowych na realizację wyposażenia salonów obsługi klienta.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 20/2015 z 14.07.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za czerwiec 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lipcu 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W lipcu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 września 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-07-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W czerwcu Spółka realizowała dodatkowe zlecenia od spółki usługowej w związku z pozyskanymi zleceniami, o jakich informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 13 marca 2015 r. W czerwcu wartość zleceń zrealizowanych dla tego Klienta przekroczyła 1,7 mln zł, a łączna wartość zrealizowanych zleceń dla tego Klienta od początku roku wyniosła niemal 5,0 mln zł. Zlecenia dotyczyły wyposażenia salonów obsługi Klienta.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 14/2015 z 1.06.2015 r. – Zmiana terminu przekazywania rpoartu rocznego za 2014 r.

 

Raport bieżący 15/2015 z 3.06.2015 r. – Jednostkowy raport roczny Adform Group S.A. za rok 2014 r.

 

Raport bieżący 16/2015 z 3.06.2015 r. – Skonsolidowany raport roczny Adform Group S.A. za rok 2014 r.

 

Raport bieżący 17/2015 z 3.06.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

Raport bieżący 18/2015 z 13.06.2015 r. – Raport miesięczny Adform Group S.A. za maj 2015 r.

 

Raport bieżący 19/2015 z 30.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

Raporty bieżące publikowane w systemie ESPI w czerwcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 1/2015 z dnia 3.06.2015 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-06-30

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_30.06.2015_roku_-WZA-0


2015-06-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W październiku Adform Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego.

 

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

 

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

 

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2015 roku:

 

Raport bieżący 10/2015 z 14.05.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za kwiecień 2015 r.

 

Raport kwartalny 11/2015 z 15.05.2015 r. - Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 p

 

Raport bieżący 12/2015 z 15.05.2015 r. - Naruszenie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kw. 2015 r.

 

Raport bieżący 13/2015 z 26.05.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2014 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w maju 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W maju 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 20 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Mielcu, w siedzibie Spółki, przy ul. Partyzantów 19A, (39-300) Mielec odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Adform Group S.A.

 

Do 14 lipca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. Projekty_uchwal-1


2015-06-03

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2014.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2014-0


2015-06-03

Treść:

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2014.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_jednostkowy_2014-0


2015-06-01

Zarząd Adform Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2014 r. Dotychczasowy termin 4 czerwca 2015 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportów: rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego to 3 czerwca 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-05-01

Zarząd Adform Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2014 r. Dotychczasowy termin 29 maja 2015 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportów: rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego to 4 czerwca 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-05-15

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że z powodu problemów z pozyskaniem danych finansowych od spółki zależnej, która nie wchodzi już w skład Grupy Kapitałowej Emitenta raport kwartalny za I kw. 2015 r. został opublikowany z jednodniowym opóźnieniem. Za zaistniałe opóźnienie przepraszamy.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: zasada 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-05-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_I_kw_2015_r-0


2015-05-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. Spółka otrzymuje sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego.

 

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

 

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

 

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu 2015 roku:

 

Raport bieżący 9/2015 z 14.04.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W kwietniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 29 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny skonsolidowany i jednostkowy za 2014 rok.

 

Do 14 czerwca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2015 r.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-04-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W marcu 2015 r. wpłynęły do Adform Group S.A. dwie umowy - zlecenia od spółki usługowej. Łączna wartość obu umów - zleceń wynosi 2.915 tys. zł. Zlecenia dotyczą wykonania przez Adform Group S.A. wyposażenia salonów obsługi klienta. Termin realizacji obu zleceń to 2015 rok.

 

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. W marcu pojawiło się sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji.

 

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

 

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

 

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

 

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2015 roku:

 

Raport bieżący 7/2015 z 13.03.2015 r. - Zlecenia od spółki usługowej.

 

Raport bieżący 8/2015 z 13.03.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za luty 2015 r.

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2015 roku.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W marcu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

 

W dniu 14 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kw. 2015 r.

 

W dniu 29 maja 2015 r. Spółka opublikuje raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-03-16

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lutym Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o., czyli 4.113 udziałów, stanowiących 66,55% w kapitale zakładowym i głosach. Cena sprzedaży wszystkich udziałów w WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wyniosła 1.070.000 zł i zostanie uiszczona w 6 ratach w okresie od 5 lipca 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. Wartość bilansowa udziałów WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł. Sprzedaż udziałów w WIMET Sp. z o.o. spowodowana była brakiem pozytywnych efektów realizowanej w 2014 r. przez zarząd WIMET Sp. z o.o. strategii rozwoju. W 2014 r. w spółce zależnej realizowany był program inwestycyjny – zwiększenie zatrudniania i rozbudowa parku maszynowego. Spółka zależna poszerzyła działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka postrzega jako bardzo perspektywiczny. W lutym pojawiło się sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji.

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2015 roku:

Raport bieżący 3/2015 z 11.02.2015 r. - Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za IV kw. 2014 r.

Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za styczeń 2015 r.

Raport kwartalny 5/2015 z 16.02.2015 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za IV kwartał 2014 r.

Raport bieżący 4/2015 z 13.02.2015 r. - Zbycie udziałów spółki zależnej WIMET Sp. z o.o.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-03-16

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że wpłynęły do Emitenta 2 umowy - zlecenia od spółki usługowej. Łączna wartość obu umów - zleceń wynosi 2.915 tys. zł. Zlecenia dotyczą wykonania przez Adform Group S.A. wyposażenia salonów obsługi klienta. Termin realizacji obu zleceń to 2015 rok. Łączna wartość zleceń otrzymanych od ww. spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.215 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-02-23

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2015 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o. Przed przeprowadzeniem transakcji Adform Group S.A. posiadała 4.113 udziałów WIMET Sp. z o.o., stanowiących 66,55% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników WIMET Sp. z o.o. Po przeprowadzeniu transakcji Adform Group S.A. nie posiada udziałów w WIMET Sp. z o.o., zatem WIMET Sp. z o.o. przestała należeć do grupy kapitałowej Adform Group S.A.

Cena sprzedaży wszystkich udziałów w WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wyniosła 1.070.000 zł (słownie: milion siedemdziesiąt tysięcy złotych). Cena za udziały zostanie uiszczona w 6 ratach w okresie od 5 lipca 2015 r. do 5 grudnia 2015 r. Wartość bilansowa udziałów WIMET Sp. z o.o. posiadanych przez Adform Group S.A. wynosiła 1.069.979 zł.

Sprzedaż udziałów w WIMET Sp. z o.o. spowodowana jest brakiem pozytywnych efektów realizowanej w 2014 r. przez zarząd WIMET Sp. z o.o. strategii rozwoju. W 2014 r. w spółce zależnej realizowany był program inwestycyjny – zwiększenie zatrudniania i rozbudowa parku maszynowego. Spółka zależna poszerzyła działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-02-17

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_IV_kw.2014_r.-0


2015-02-16

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka widzi jako bardzo perspektywiczny. W styczniu pojawiło sporo zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji.

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2015 roku:

Raport bieżący 1/2015 z 09.01.2015 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Raport bieżący 2/2015 z 14.01.2015 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za grudzień 2014 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2015 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 marca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2015 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-02-11

Zarząd Adform Group S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za IV kw. 2014 r. Dotychczasowy termin 13 luty 2014 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 16 luty 2014 r.

Podstawa prawna:

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-01-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka widzi jako bardzo perspektywiczny. W grudniu pojawiło się wiele zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń do realizacji na początku bieżącego roku.

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka jest w trakcie realizacji pierwszych zleceń od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu 2014 roku:

Raport bieżący 37/2014 z 04.12.2014 r. - Treść uchwał podjętych na NWZA Adform Group S.A. w dniu 4 grudnia 2014 r.

Raport bieżący 38/2014 z 05.12.2014 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Raport bieżący 39/2014 z 13.12.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za listopad 2014 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w grudniu 2014 roku:

Raport bieżący 8/2014 z dnia 04.12.2014 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Adform Group S.A. w dniu 7 listopada 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 4 grudnia 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2014 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2015 r.

W dniu 13 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2015-01-09

Zarząd Adfrom Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2014 roku: 13 lutego 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2015 roku: 14 maja 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2015 roku: 14 sierpnia 2015 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2015 roku: 13 listopada 2015 r.

Raport roczny jednostkowy za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2014 rok: 29 maja 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2014-12-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka widzi jako bardzo perspektywiczny. W listopadzie pojawiło się wiele zapytań od klientów z rynku francuskiego, co daje nadzieje na podpisanie pierwszych zleceń w kolejnych miesiącach.

Spółka otrzymuje wiele zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których Adform Group S.A jest coraz lepiej postrzegany. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Spółka realizuje pierwsze zlecenia od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym nie jest zadawalająca, aczkolwiek widać pewne oznaki poprawy. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie 2014 roku:

Raport bieżący 34/2014 z 07.11.2014 r. - Przerwa w obradach NWZA Adform Group S.A. oraz treść podjętych uchwał.

Raport bieżący 35/2014 z 14.11.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za październik 2014 r.

Raport kwartalny 36/2014 z 14.11.2014 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za III kwartał 2014 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W listopadzie 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 stycznia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2014-12-05

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Adform Group S.A. pana Tomasza Bereźnickiego. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pan Tomasz Bereźnicki jest Magistrem Inżynierem zarządzania i inżynierii produkcji.

Karierę zawodową zaczynał od pracy w General Electric w sektorze Power Controls, pełniąc menadżerskie i kierownicze funkcje. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w projektowaniu procesów, badaniu i optymalizacji metod pracy oraz prowadzenia projektów doskonalenia dla międzynarodowych przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych z różnych branż: produkcji, logistyki, usług finansowych, ubezpieczeń, BPO. Zarządzał projektami między innymi dla takich przedsiębiorstw jak: Wamag, Willson&Brown, CAT, First Data, Capgemini, BZWBK, Raiffeisen Polbank, Deutshe Bank, LOT, Eurolot, Forte, P&G, Makarony, Netia, Phoenix Contact, DB Schenker Rail.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Tomasza Bereźnickiego poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – wiceprezes zarządu Leanpassion Sp. z o.o.

W okresie ostatnich trzech lat pan Tomasz Bereźnicki jest wiceprezesem Leanpassion Sp. z o.o.

W okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Jednocześnie oświadczył, że spółka Leanpassion Sp. z o.o. w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, które mogą być podmiotami konkurencyjnymi wobec Adrofm Group S.A.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz


2014-12-04

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (wznowionym po przerwie) w dniu 4 grudnia 2014 r.

W załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi zdz

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_NWZA_ADFORM_4.12.2014-0


2014-11-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_III_kw.2014_r._DZ2-0


2014-11-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W październiku Adfrom Group S.A. utworzyła specjalną komórkę ds. kontaktów na rynek francuski, który Spółka określa jako bardzo obiecujący i liczy na pozyskanie nowych klientów. Pierwsze zapytania od klientów już się pojawiają co dobrze rokuje na przyszły rok.

Spółka otrzymuje wiele więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich podmiotów. Spółka intensyfikuje prace nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę w branży oraz coraz większą rozpoznawalność marki wśród klientów.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji. Są pierwsze zlecenia od klientów z Czech.

Koniunktura na rynku krajowym wciąż nie jest zadawalająca, aczkolwiek sukcesywnie się poprawia. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2014 roku:

Raport bieżący 31/2014 z 09.10.2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 07 listopada 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący 32/2014 z 10.10.2014 r. - Korekta rb 31/2014.

Raport bieżący 33/2014 z 13.10.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za wrzesień 2014 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W październiku 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 grudnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-11-08

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 listopada 2014 r. podjęło uchwałę o przerwie w obradach.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 z dnia 7 listopada 2014 roku wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w tym samym miejscu.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 punkt 6 i 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_NWZA_ADFORM_07.11.2014-0


2014-10-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

We wrześniu trwały przygotowania do otwarcia specjalnej komórki ds. kontaktów na Francję. Od października ww. osoba rozpocznie pozyskiwanie zleceń z rynku francuskiego, który Spółka określa jako bardzo obiecujący i liczy na pozyskanie nowych klientów.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Austrii oraz Holandii. Najwięcej zleceń napływa z rynku niemieckiego, głównie od małych i średnich podmiotów. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymywała coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Koniunktura na rynku krajowym wciąż nie jest zadawalająca, aczkolwiek sukcesywnie się poprawia. Dalej utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji, co skutecznie obniża rentowność pozyskiwanych zleceń. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu 2014 roku:

Raport bieżący 29/2014 z 12.09.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za sierpień 2014 r.

Raport bieżący 30/2014 z 17.09.2014 r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

We wrześniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 14 listopada 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2014 r.

Do 14 listopada 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-10-10

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje korektę rb 31/2014 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na dzień 7 listopada 2014 r.

Korekta dotyczy załącznika z projektami uchwał, w którym przez pomyłkę zabrakło uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W załączeniu przesyłamy uzupełnioną treść projektów uchwał oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO

Do pobrania:
1. ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia-0
2. projekty_uchwal-1


2014-10-09

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 07 listopada 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walengo_Zgromadzenia-1
2. projekty_uchwal-0


2014-09-18

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 16 września 2014 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pana Dariusza Bąka z funkcji członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A. z dniem 30 września 2014 roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-09-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymał kolejne zlecenia oraz coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Austrii oraz Holandii. Są to głównie zlecenia małe i średnie. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje wiele zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu 2014 roku:

Raport bieżący 26/2014 z 11.08.2014 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za lipiec 2014 r.

Raport bieżący 27/2014 z 14.08.2014 r. - Treść uchwał podjętych na NWZA Adform Group S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Raport kwartalny 28/2014 z 14.08.2014 r. - Raport kwartalny Adform Group S.A. za II kwartał 2014 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w sierpniu 2014 roku:

RB_ASO 5/2014 z 20.08.2014 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-08-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kw._2014_r.-0


2014-08-14

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_NWZA_z_dnia_14.08.2014-0


2014-08-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje pierwsze zlecenia oraz coraz wiele zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech, Austrii oraz Holandii. Są to głównie zlecenia małe i średnie. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje wiele zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że wciąż utrzymuje się silna presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu 2014 roku:

Raport bieżący 23/2014 z 01.07.2014 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Adform Group S.A.

Raport bieżący 24/2014 z 11.07.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za czerwiec 2014 r.

Raport bieżący 25/2014 z 18.07.2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu 2014 roku:

RB_ASO 3/2014 z 03.07.2014 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

RB_ASO 5/2014 z 18.07.2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-07-18

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 14 sierpnia 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

 

 

Do pobrania:
1. Ogloszenie
2. projekty uchwal


2014-07-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W czerwcu 2014 r. spółka zależna WIMET Sp. z o.o. dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300 tys. zł poprzez emisję 6.000 udziałów o wartości 50 zł jeden udział. Spółka Adform Group S.A. objęła 4.000 udziałów za kwotę 200 tys. zł. Transakcja została sfinansowana z pożyczki od akcjonariuszy. Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 66,55% udziałów (wcześniej posiadał 62,78% udziałów) w spółce WIMET Sp. z o.o. Pozyskane środki finansowe WIMET Sp. z o.o. przeznaczy na bieżącą działalność.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Spółka intensywnie pracuje nad zwiększaniem sprzedaży na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje również coraz więcej zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że nie ustaje presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu 2014 r.:

Raport bieżący 16/2014 z 04.06.2014 r. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Raport roczny 17/2014 z 04.06.2014 r. - Jednostkowy raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2013.

Raport roczny 18/2014 z 04.06.2014 r. - Skonsolidowany raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2013.

Raport bieżący 19/2014 z 04.06.2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący 20/2014 z 13.06.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za maj 2014 r.

Raport bieżący 21/2014 z 18.06.2014 r. - Podwyższenie kapitału w spółce zależnej WIMET Sp. z o.o.

Raport bieżący 22/2014 z 30.06.2014 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu 2014 r.:

RB-W_ASO 1/2014 z 04.06.2014 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2014 r.

W dniu 14 sierpnia 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-07-01

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Adform Group S.A. pana Krzysztofa Kozaka. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Pan Krzysztof Kozak ukończył Uniwersytet Opolski. Jest związany z komunikacją marketingową i sprzedażą. Jest członkiem Zarządu ICP Group S.A. Współtwórca agencji Live Marketing Concept (działającej w ramach ICP Group) i jej Executive Director. Wcześniej Managing Director w agencji experiential marketingu EMlab (grupa Change Intergrated, obecnie MediaCap), która jest pierwszą w Polsce agencją specjalizującą się w marketingu doświadczeń.

Karierę zawodową rozpoczynał jako Business Development Manager portalu internetowego. Następnie współtworzył od podstaw agencję marketing services BTL Point Group. Odpowiadał za zarządzanie operacyjne jak i za tworzenie strategii. Był również współwłaścicielem w jednej z pierwszych w Polsce agencji marketingu mobilnego Telecom Media.

Tworzył strategie komunikacji, zarządzał i kierował projektami m.in. dla takich firm jak: Adidas, Conccordia, PGE, Mercedes-Benz, Michelin, Knauf, Philips, Polkomtel, Samsung, Sarantis, Unilever, Wyborowa. Specjalizuje się w zintegrowanej komunikacji marketingowej bazującej na niestandardowych rozwiązaniach i nowych mediach, systemach motywacji i wsparciu sprzedaży. Jest wykładowcą na Marketing Communication Academy i autorem wielu publikacji w mediach branżowych.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Krzysztofa Kozaka poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – członek zarządu ICP Group S.A.

W okresie ostatnich trzech lat pan Krzysztof Kozak był członkiem Rady Nadzorczej ICP Group S.A. (do kwietnia 2013 r.) Od kwietnia 2013 r. jest członkiem Zarządu ICP Group S.A.

Pan Krzysztof Kozak w okresie pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-06-30

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_WZA_Adform_Group_30.06.2014_r.-0


2014-06-19

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. spółka zależna WIMET Sp. z o.o. dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300 tys. zł poprzez emisję 6.000 udziałów o wartości 50 zł jeden udział. Spółka Adform Group S.A. objęła 4.000 udziałów za kwotę 200 tys. zł. Transakcja została sfinansowana z pożyczki od akcjonariuszy. Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 66,55% udziałów (wcześniej posiadał 62,78% udziałów) w spółce WIMET Sp. z o.o. Pozyskane środki finansowe WIMET Sp. z o.o. przeznaczy na bieżącą działalność.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Ostatnio WIMET poszerzył działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną. Spółka posiada certyfikaty jakościowe TUV Rheinland Industrie Service GmbH za zgodność z wymaganiami normy EN1090 EXC3 „Weryfikacja Zakładu Spawalniczego” oraz normy ISO 3834-2.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-06-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju 2014 r. spółka zależna WIMET Sp. z o.o. pozyskała zamówienie na 5.100 sztuk palet drewniano-metalowych do magazynowania felg samochodowych. Wartość zamówienia wyniosła ok. 940 tys. zł.

Specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji działająca od lutego 2014 r. otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Do Spółki wpływa coraz więcej zleceń do realizacji od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Spółka stara się coraz bardziej zwiększać sprzedaż na rynki zagraniczne, wykorzystując poprawiającą się koniunkturę.

Spółka otrzymuje również coraz więcej zleceń od klientów krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że nie ustaje presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

Adform Group S.A. zajęła czwarte miejsce w kategorii Małe Diamenty Forbesa (5-50 mln przychodów), oraz pierwsze miejsce w kategorii eDiament za najlepsza stronę internetową. Nagrodą jest statuetka w postaci szklanego diamentu oraz kampania reklamowa o wartości 10 tys. złotych w serwisie biznes.pl. W rankingu DIAMENTY FORBESA 2014 nagrodzone zostały firmy, które najszybciej zwiększyły swoją wartość w ciągu ostatnich 3 lat działalności. Ranking przygotowany został we współpracy z firmą Bisnode.

Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju 2014 r.:

Raport bieżący 13/2014 z 13.05.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za kwiecień 2014 r.

Raport kwartalny 14/2014 z 15.05.2014 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Adform Group S.A.

Raport bieżący 15/2014 z 28.05.2014 r. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w maju 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl oraz na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie spółki, przy ul. Partyzantów 19A, (39-300) Mielec odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-06-04

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ADFORM_GROUP_S.A.-0
2. Projekty_uchwal_ZWZ-1


2014-06-04

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2013.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2013-0


2014-06-04

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2013.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_jednostkowy_2013-0


2014-06-04

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie od pana Karola Kapinosa o rezygnacji z przyczyn osobistych z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Adform Group S.A.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-05-28

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że zmianie uległa data opublikowania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 rok. Dotychczasowy termin 30 maja 2014 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji obu raportów to 4 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-05-19

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kwartał 2014 r.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

 

 

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_I_kwartal_2014_r-0


2014-04-18

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. powziął informacje o tym, że spółka zależna Wimet Sp. z o.o. otrzymała od TUV Rheinland Industrie Service GmbH certyfikaty jakościowe za zgodność z wymaganiami normy EN1090 EXC3 "Weryfikacja Zakładu Spawalniczego" oraz normy ISO 3834-2. Oznacza to, że przedsiębiorstwo spełnia normatywne wymagania jakościowe obowiązujące w procesach spawalniczych. Certyfikat jest ważny do 2 marca 2017 r.

Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikowania wymagań normy EN 1090 EXC3 dotyczących Zakładowej Kontroli Produkcji:

• zgodność z prawem i przepisami UE i tym samym uniknięcie odpowiedzialności za brak systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz znaków certyfikacji wyrobów,

• spełnienie warunków normy jest warunkiem koniecznym dla wprowadzenia wyrobu na rynek UE,

• minimalizacja błędów będących skutkiem prowadzonej produkcji,

• swoboda we wprowadzaniu konstrukcji aluminiowych i stalowych oznakowanych znakiem CE na rynek UE.

Korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikowania wymagań normy ISO 3834-2:

• podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów,

• zwiększenie wiarygodności w oczach klientów,

• zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób,

• zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania,

• zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie,

• ISO 3834-2 może służyć do przedstawiania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.

• ułatwienie spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie ciśnieniowej 97/23/WE oraz EN 1090 EXC3.

Grupa TÜV Rheinland jest wiodącym na świecie dostawcą usług technicznych. Organizacja założona w 1872 roku, obecnie z siedzibą w Kolonii, zatrudnia ponad 16000 pracowników w 500 lokalizacjach w 65 krajach.

Wimet Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji stalowych, pojemników transportowych, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje również ekspozytory, stojaki reklamowe, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie Wimet poszerza działalność o konstrukcje stalowe dla branży budowlanej i sprzedaż zagraniczną.

Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce Wimet Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-04-11

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W marcu 2014 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa ramowa z Laboratorium kosmetycznym Dr Irena ERIS Sp. z o.o. dotycząca stałych warunków współpracy w zakresie dostawy przez Adform Group S.A. elementów identyfikacji wizualnej. Jednocześnie Przyjęto pierwsze zamówienie na wykonanie ekspozycji kosmetycznych oraz ich montażu. Wartość zamówienia wynosi 1.177 tys. zł. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok.

W marcu 2014 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez spółkę zależną WIMET Sp. z o.o. umowy ze spółką Tyczko Total Gaz z rynku niemieckiego. Wartość umowy to 400 tys. euro. Umowa dotyczy wykonania przez WIMET Sp. z o.o. metalowych palet gazowych dla kontrahenta niemieckiego. Termin realizacji umowy to 2014 r. Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Działająca od lutego 2014 r. specjalna osoba ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji otrzymuje coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów z Czech i Słowacji.

Spółka otrzymuje coraz więcej zleceń od klientów. Jest coraz więcej zapytań od potencjalnych kontrahentów, w tym z rynku niemieckiego i holenderskiego. Wciąż utrzymuje się presja cenowa ze strony konkurencji. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2014 r.:

Rb 7/2014 z 07.03.2014 r. - Zlecenie od Laboratorium kosmetycznego Dr Irena ERIS.

Rb 8/2014 z 11.03.2014 r. - Umowa spółki zależnej z Tyczko Total Gaz.

Rb 9/2014 z 11.03.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za luty 2014 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W marcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień 2014 r.

W dniu 15 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za I kw. 2014 r.

W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport jednostkowy roczny za 2013 r.

W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport skonsolidowany roczny za 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-04-11

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. wpłynęła do Emitenta umowa - zlecenie od niemieckiej spółki Cosnova GmBH o wartości 241,8 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. dla klienta ekspozytorów na kosmetyki. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Łączna wartość zleceń otrzymanych od spółki Cosnova GmBH w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 1.236 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-03-11

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lutym 2014 r. wpłynęło do Spółki zlecenie od dużej sieci paliwowej. Wartość zlecenia wynosi 1.170 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. kasetonów (menuboard\'ów) na stacjach benzynowych dużej sieci paliwowej. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

W lutym Adform Group S.A. powołał specjalną osobę ds. kontaktów na rynki Czech i Słowacji, która zbiera zlecenia z ww. rynków. Pojawiły się już pierwsze zapytania od firm z Czech i Słowacji.

W lutym Spółka podpisała ramową umowę o współpracy z Mars Europe. Znalazła się tym samym wśród 6 dostawców w Europie, którzy otrzymali wyłączność na wykonywanie zleceń dla Mars Europe. Ww. umowa jest efektem dotychczasowej współpracy z Mars Europe i potwierdzeniem zadowolenia Mars Europe z jakości wykonywanych zleceń.

Spółka otrzymuje coraz więcej zleceń od klientów. Jest również dużo więcej zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji wciąż się utrzymuje. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym 2014 r.:

Rb 4/2014 z 14.02.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za styczeń 2014 r.

Rk 5/2014 z 14.02.2014 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 6/2014 z 25.02.2014 r. - Zlecenie od dużej sieci paliwowej.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w lutym 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 kwietnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-03-11

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 10 marca 2014 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną WIMET Sp. z o.o. umowy ze spółką Tyczko Total Gaz z rynku niemieckiego. Wartość umowy to 400 tys. euro. Umowa dotyczy wykonania przez WIMET Sp. z o.o. metalowych palet gazowych dla kontrahenta niemieckiego. Termin realizacji umowy to 2014 r. Realizacja umowy będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Adform Group S.A. w bieżącym roku.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie WIMET poszerza działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-03-07

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że 6 marca 2014 r. wpłynęła do Emitenta podpisana umowa ramowa z Laboratorium kosmetycznym Dr Irena ERIS Sp. z o.o. dotycząca stałych warunków współpracy w zakresie dostawy przez Adform Group S.A. elementów identyfikacji wizualnej.

Jednocześnie Zarząd przyjął pierwsze zamówienie na wykonanie ekspozycji kosmetycznych oraz ich montażu. Wartość zamówienia wynosi

1.177 tys. zł. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-02-26

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2014 r. wpłynęło do Emitenta zlecenie od dużej sieci paliwowej. Wartość zlecenia wynosi 1.170 tys. zł. Zlecenie dotyczy wykonania przez Adform Group S.A. kasetonów (menuboard\'ów) na stacjach benzynowych dużej sieci paliwowej. Termin realizacji zlecenia to 2014 rok. Realizacja zlecenia będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta w bieżącym roku.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-02-15

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za IV kwartał 2013 r.

 

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_IV_kwartal_2013r-0


2014-02-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W styczniu 2014 r. Emitent podpisał umowę nabycia 33,33% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 150.000 zł. Płatność za udziały zostanie dokonana w terminie do 30 czerwca 2015 r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta. WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie WIMET poszerza działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną. Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Adform Group S.A. oraz obie spółki zależne Wimet Sp. z o.o. i Softcom Sp. z o.o. otrzymały w styczniu dużo większą liczbę zleceń od kontrahentów niż w styczniu ubiegłego roku. Znaczna część tych zleceń pochodzi od klientów pozyskanych przez działające przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii. Przeważają zlecenia od małych i średnich klientów, aczkolwiek Zarząd Spółki intensywnie pracuje nad pozyskaniem dużych zleceń.

Sytuacja w branży ulega ciągłej poprawie, więcej jest zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji wciąż się utrzymuje. Kondycja Spółki w perspektywie najbliższych miesięcy wydaje się być optymistyczna.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w styczniu 2014 r.:

Rb 1/2014 z 13.01.2014 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Rb 2/2014 z 14.01.2014 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za grudzień 2013 r.

Rb 3/2014 z 30.01.2014 r. - Umowa nabycia udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w styczniu 2014 r.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W styczniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 marca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za luty 2014 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-01-30

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 r. podpisał z osobą fizyczną umowę nabycia 33,33% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 150.000 zł. Strony ustaliły, że płatność za udziały zostanie dokonana w terminie do 30 czerwca 2015r. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe. Obecnie WIMET poszerza działalność o konstrukcje stalowe i sprzedaż zagraniczną.

Po ww. transakcji Adform Group S.A. posiada 62,78% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

Przychody WIMET Sp. z o.o. w 2013 r. wyniosły ok. 4,6 mln zł, spółka wypracowała dodatni wynik finansowy za 2013 r., kapitał własny na 31.12.2013 r. wynosił 156 tys. zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2014-01-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W opinii Zarządu koniunktura na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Spółka otrzymuje coraz więcej zamówień w porównaniu do poprzednich miesięcy ubiegłego roku.

Spółka otrzymuje większą liczbę zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji się utrzymuje.

W grudniu Spółka otrzymała do realizacji kolejne cztery zlecenia od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Trwają intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych zleceń, a ich efekty powinny być widoczne w pierwszej połowie 2014 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w grudniu:

Rb 27/2013 z 13.12.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za listopad 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w grudniu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2014 r.

W dniu 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2014-01-13

Zarząd Adfrom Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za IV kw. 2013 roku: 14 lutego 2014 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2014 roku: 15 maja 2014 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2014 roku: 14 sierpnia 2014 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2014 roku: 14 listopada 2014 r.

Raport roczny jednostkowy za 2013 rok: 30 maja 2014 r.

Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok: 30 maja 2014 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2013-12-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W opinii Zarządu koniunktura na rynku polskim ulegała ciągłej poprawie. Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. W listopadzie Spółka realizowała m.in. zlecenia dla klienta z branży kosmetycznej.

Spółka obserwuje zwiększającą się liczbę zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale presja cenowa ze strony konkurencji nie ustała.

W listopadzie Spółka otrzymała do realizacji pierwsze zlecenia od swoich przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Trwają intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych zleceń, a ich efekty powinny być widoczne w pierwszej połowie 2014 roku.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w listopadzie:

Rb 25/2013 z 14.11.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za październik 2013 r.

Ro 26/2013 z 14.11.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w listopadzie.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W listopadzie 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 stycznia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-11-15

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny (skonsolidowany i jednostkowy) za III kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_III_kwartal_2013r-0


2013-11-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

Zdaniem Zarządu koniunktura na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale wciąż jest duża presja cenowa ze strony konkurencji. Uruchomione przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii powinny przynieść efekty w kolejnych kwartałach w postaci dodatkowych zleceń.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w październiku:

Rb 24/2013 z 14.10.2013 r. - Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w październiku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W październiku 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 grudnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-10-14

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

We wrześniu zespół dedykowany na rynki zagraniczne, czyli utorzone przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii rozpoczął pracę nad nowymi projektami. Efekty tych prac będę widoczne na początku 2014 r. Cały czas pojawia się wiele zapytań od potencjalnych kontrahentów z ww. krajów.

Zdaniem Zarządu koniunktury na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Widoczne są oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale wciąż jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI we wrześniu:

Rb 23/2013 z 13.09.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za sierpień 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI we wrześniu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

We wrześniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 14 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za III kw. 2013 r.

Do 14 listopada 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za październik.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-09-13

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W sierpniu Adform Group S.A. utworzył zespół dedykowany na rynki zagraniczne, uruchomiono przedstawicielstwa w Niemczech i Austrii. Pojawiają się już pierwsze zapytania od potencjalnych kontrahentów ww. krajach.

Zdaniem Zarządu koniunktury na rynku polskim ulega systematycznej poprawie. Widoczne są oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymuje więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów, ale wciąż jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w sierpniu:

Rk 21/2013 z 14.08.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 22/2013 z 14.08.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za lipiec 2013 r.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w sierpniu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W sierpniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 października 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za wrzesień.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-08-16

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W lipcu Adform Group S.A. zakończyła prace związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie uruchomienia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii. Rozpoczęcie działalności ww. przedstawicielstw planowane jest we wrześniu.

Zdaniem Zarządu daje się zauważyć lekką poprawa koniunktury na rynku polskim. Widoczne są pewne oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lipcu:

Rb 20/2013 z 12.07.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za czerwiec 2013 r.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w lipcu:

Rb 5/2013 z 01.07.2013 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-08-16

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny

(skonsolidowany i jednostkowy) za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_II_kwartal_2013r__1_-1_DZ__1_-0


2013-07-12

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W czerwcu Spółka podpisała z Alior Bank S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości 1.650 tys. zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 3M + marża banku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kredyt technologiczny będzie spłacany z premii technologicznej w wysokości 1.320 tys. zł, którą Emitent otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego. Emitent informował o przyznaniu przez BGK S.A. promesy kredytowej w rb 11/2013. Projekt "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego" polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. W skład technologii wchodzą następujące procesy produkcyjne: technologia kształtowania tworzyw metodą rozgrzewania indukcyjnego, technologia formatowania tworzyw, technologia laserowego wycinania tworzyw, technologia próżniowego kształtowania tworzyw, technologia nadruku sitodrukowego. Procesy te są niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

W czerwcu Adform Group S.A. finalizowała prace związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie otwarcia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii.

Zdaniem Zarządu daje się zauważyć lekką poprawa koniunktury na rynku polskim. Widoczne są pewne oznaki polepszenia koniunktury, gdyż Spółka otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Sukcesywnie zwiększała się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu:

Rb 17/2013 z 14.06.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za maj 2013 r.

Rb 18/2013 z 26.06.2013 r. - Umowa o kredyt technologiczny z Alior Bank S.A.

Rb 19/2013 z 28.06.2013 r. - Treść uchwał podjętych na WZA Adform Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w czerwcu.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2013 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 roku wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-06-29

Zarząd Adform Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Tresc_uchwal_ZWZA_z_dnia_28.06.2013-0


2013-06-26

Zarząd Adfrom Group S.A. informuje, że podpisał z Alior Bank S.A. umowę o kredyt technologiczny w wysokości 1.650.000 zł. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2017 roku. Kredyt jest oprocentowany wg stawki WIBOR 3M + marża banku. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Kredyt technologiczny będzie spłacany z premii technologicznej w wysokości 1.320.000 zł, którą Emitent otrzyma z Banku Gospodarstwa Krajowego. Emitent informował o przyznaniu przez BGK S.A. promesy kredytowej w rb 11/2013.

Projekt "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego" polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. W skład technologii wchodzą następujące procesy produkcyjne: technologia kształtowania tworzyw metodą rozgrzewania indukcyjnego, technologia formatowania tworzyw, technologia laserowego wycinania tworzyw, technologia próżniowego kształtowania tworzyw, technologia nadruku sitodrukowego. Procesy te są niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia na rynek nowego produktu

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO


2013-06-17

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013 r.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W maju Spółka otrzymała informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu promesy premii technologicznej w wysokości 1.320.000 zł dla projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Wartość projektu wynosi 2.200.000 zł. Projekt zostanie w 75% (1.650.000 zł) sfinansowany z kredytu technologicznego, na który Spółka posiada promesę jego udzielenia. Premia technologiczna w wysokości 1.320.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę ww. kredytu.

Projekt polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Nowa technologia to nieopatentowana wiedza techniczna, będąca tajemnicą przedsiębiorstwa. Będzie ona udostępniona publicznie i opatentowana po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Została ona wypracowana w oparciu o przeprowadzone własne badania w zakresie opracowania innowacyjnego blatu roboczego z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego. Nowa technologia łączy w sobie zastosowanie zgłoszonej do opatentowania zintegrowanego układu blatów roboczych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego z technologiami ogólnie znanymi i stosowanymi na świecie nie dłużej niż 5 lat, ale zdecydowanie udoskonalonymi i połączonych w unikalny sposób stanowiący wyłączną wiedzę ADFORM Group S.A.

Projekt ma na celu zwiększenie przychodów i poprawę rentowności w obszarze kosztów usług obcych i kosztów wynagrodzeń. Projekt będzie realizowany przez wyodrębnioną sekcją w Spółce - AdLab (Adform Group Laboratory), która zajmuje się prototypowaniem, tworzeniem nowego wzornictwa przemysłowego nie tylko dla Klientów z branży materiałów POS. Pracują w niej eksperci w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektanci wnętrz, designerzy.

W maju Adform Group S.A. kontynuowała sprawy związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie otwarcia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii.

W maju widoczna była lekka poprawa koniunktury na rynku polskim. Spółka dostrzega oznaki polepszenia perspektyw dla rynku na którym działa. W maju Spóła otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Zwiększyła się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w maju:

Rb 8/2013 z 10.05.2013 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku NewConnect dla praw do akcji serii B spółki Adform Group S.A.

Rb 9/2013 z 13.05.2013 r. - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za kwiecień 2013 r.

Ro 10/2013 z 15.05.2013 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2013 r. Adform Group S.A.

Rb 11/2013 z 22.05.2013 r. - Otrzymanie promesy premii technologicznej.

Rb 12/2013 z 22.05.2013 r. - Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii B spółki Adform Group S.A.

Rb 13/2013 z 27.05.2013 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect oraz zakończenie notowania praw do akcji Adform Group S.A.

Ro 14/2013 z 31.05.2013 r. - Jednostkowy raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2012

Ro 15/2013 z 31.05.2013 r. - Skonsolidowany raport roczny Adfrom Group S.A. za rok 2012

Rb 16/2013 z 31.05.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w maju:

Rb 2/2013 z 08.05.2013 r. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Rb 3/2013 z 08.05.2013 r. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Rb 4/2013 z 31.05.2013 r. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 28 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki tj. w Mielcu przy ul. Partyzantów 19A odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect


2013-06-01

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adform Group S.A. na 28 czerwca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.

Do pobrania:
1. Ogloszenie_o_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_wraz_z_projektami_uchwal


2013-05-31

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2012.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_skonsolidowany_2012


2013-05-31

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2012.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

Do pobrania:
1. Adform_raport_roczny_jednostkowy_2012


2013-05-27

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że na podstawie uchwały nr 551/2013 Zarządu GPW z dnia 24 maja 2013 r. pierwszy dzień notowań 120.596 akcji serii B spółki Adform Group S.A. został wyznaczony na 31 maja 2013 r., pod warunkiem dokonania w dniu 31 maja 2013 r. rejestracji tych akcji przez KDPW. Dzień 29 maja 2013 r. został określony jako dzień ostatniego notowania na rynku NewConnect 120.596 praw do akcji serii B. Akcje serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ADFORM" i oznaczeniem "ADF".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2013-05-22

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że Zarząd KDPW S.A. uchwałą nr 368/13 z dnia 21 maja 2013 r. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Adform Group S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz nadać im kod PLADFRM00026, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


2013-05-22

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2013 r. otrzymał informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu promesy premii technologicznej w wysokości 1.320.000 zł dla projektu "Technologia kształtowania tworzyw sztucznych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego". Wartość projektu wynosi 2.200.000 zł. Projekt zostanie w 75% (1.650.000 zł) sfinansowany z kredytu technologicznego, na który Spółka posiada promesę jego udzielenia. Premia technologiczna w wysokości 1.320.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę ww. kredytu.

 

Projekt polega na wdrożeniu przez Adform Group S.A. własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Nowa technologia to nieopatentowana wiedza techniczna, będąca tajemnicą przedsiębiorstwa. Będzie ona udostępniona publicznie i opatentowana po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Została ona wypracowana w oparciu o przeprowadzone własne badania w zakresie opracowania innowacyjnego blatu roboczego z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego. Nowa technologia łączy w sobie zastosowanie zgłoszonej do opatentowania zintegrowanego układu blatów roboczych z wykorzystaniem metody rozgrzewania indukcyjnego z technologiami ogólnie znanymi i stosowanymi na świecie nie dłużej niż 5 lat, ale zdecydowanie udoskonalonymi i połączonych w unikalny sposób stanowiący wyłączną wiedzę ADFORM Group S.A.

 

W skład technologii wchodzą następujące procesy produkcyjne: technologia kształtowania tworzyw metodą rozgrzewania indukcyjnego, technologia formatowania tworzyw, technologia laserowego wycinania tworzyw, technologia próżniowego kształtowania tworzyw, technologia nadruku sitodrukowego. Procesy te są niezbędne do wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia na rynek nowego produktu.

 

Planowana inwestycja jest związana z zakupem maszyn, które są niezbędne do efektywnego wdrożenia nowej produkcji opartej na wdrożeniu nowej technologii: giętarka do tworzyw, piła do formatowania tworzyw, urządzenie laserowe do wycinania tworzyw, temoformierka do próżniowego kształtowania tworzyw, maszyna do nadruku sitodrukowego na tworzywach.

 

Projekt ma na celu zwiększenie przychodów i poprawę rentowności w obszarze kosztów usług obcych i kosztów wynagrodzeń.

 

Projekt będzie realizowany przez wyodrębnioną sekcją w Spółce - AdLab (Adform Group Laboratory). Jest to jednostka, która zajmuje się prototypowaniem, tworzeniem nowego wzornictwa przemysłowego nie tylko dla Klientów z branży materiałów POS. Pracują w niej eksperci w zakresie wzornictwa przemysłowego, projektanci wnętrz, designerzy.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 


2013-05-16

Zarząd Adform Group S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny

(skonsolidowany i jednostkowy) za I kw. 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. Raport_Adform_Group_SA_za_I_kwartal_2013r_i_2012_GIELDA_II_DZ_1


2013-05-15

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2013 r.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W kwietniu Adform Group S.A. finalizowała sprawy związane z utworzeniem zespołu dedykowanego na rynki zagraniczne odnośnie otwarcia przedstawicielstw w Niemczech i Austrii.

 

W kwietniu koniunktura na rynku polskim uległa lekkiej poprawie. Spółka dostrzega oznaki polepszenia perspektyw dla rynku na którym działa. W kwietniu Spóła otrzymywała więcej zamówień niż w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Zwiększyła się również liczba zapytań od potencjalnych kontrahentów.

 

W opinii Zarządu poprawa sytuacji w branży powinna postępować w kolejnych miesiącach, aczkolwiek należy zaznaczyć, że jest duża presja cenowa ze strony konkurencji.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w kwietniu:

 

Rb 4/2013 z 11.04.2013 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

 

Rb 5/2013 z 11.04.2013 r. - Raport miesięczny Adform Group S.A. za marzec 2013 r.

 

Rb 6/2013 z 29.04.2013 r. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji serii B spółki Adform Group S.A.

 

Rb 7/2013 z 30.04.2013 r. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Adform Group S.A. i zmian w statucie.

 

 

 

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w kwietniu.

 

 

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

 

 

W kwietniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Do końca marca 2013 r. wszystkie środki z emisji zostały wydatkowane zgodnie z celami emisyjnymi, na nabycie udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

W dniu 14 maja 2013 r. odbędzie się pierwsze notowanie praw do akcji serii B na rynku NewConnect.

 

W dniu 31 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r.

 

Do 14 czerwca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj.

 

 

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 

 

 


2013-05-13

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą nr 490/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2013 r., pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 120.596 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Adform Group S.A. został wyznaczony na dzień 14 maja 2013 r.

Prawa do akcji serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "ADFORM-PDA" i oznaczeniem "ADFA".

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


2013-04-30

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 30.04.2013 r. powziął informację o rejestracji w dniu 24.04.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 550.119,20 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dziewiętnaście złotych i dwadzieścia groszy). Do rejestru wpisano 120.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oraz dokonano rejestracji zmian w statucie Spółki.

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity statutu Adform Group S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5 i §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Do pobrania:
1. statut_ADFORM-_30.04.2013


2013-04-30

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. na podstawie uchwały nr 450/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzono do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna akcji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Adform Group S.A. w wyniku emisji akcji serii C.

Emitent złoży do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla praw do akcji Adform Group S.A. na dzień 14 maja 2013 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


2013-04-18

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2013 r.

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

 

W marcu Emitent podpisał umowę nabycia 29,44% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 712.850 zł. Transakcja została sfinansowana głównie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B oraz ze środków własnych Emitenta. Jednocześnie został podpisany ze sprzedającym list intencyjny dotyczący nabycia 37,22% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Strony uzgodniły, iż umowa sprzedaży ww. udziałów powinna zostać zawarta do dnia 31 marca 2014 r. Adform Group S.A. posiada wyłączność na negocjacje ze sprzedającym do 31 marca 2014 r. Cena nabycia ww. udziałów zostanie ustalona po przeprowadzeniu przez niezależnego audytora badania sprawozdania finansowego WIMET Sp. z o.o. za 2013 r.

 

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe.

 

W marcu Adform Group S.A. tworzył zespół dedykowany na rynki zagraniczne

 

i przygotowuje się do ekspansji na rynek niemiecki i austriacki. Na rynku usług oferowanych przez Spółkę panowała dekoniunktura, co jest od wielu lat charakterystyczne dla całego pierwszego kwartału, jednak w tym roku zjawisko to było szczególnie silne. Brakowało rentownych zamówień od klientów, ze względu na ich małą ilość i dużą konkurencję cenową w ich pozyskaniu.

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu:

 

Rb 1/2013 z 14.03.2013 r. - Uzyskanie dostępu do systemu EBI

 

Rb 2/2013 z 14.03.2013 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect.

 

Rb 3/2013 z 28.03.2013 r. - Umowa nabycia udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. oraz list intencyjny.

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w marcu:

 

Rb 1/2013 z 28.03.2013 r. - Przystąpienie do systemu ESPI.

 

Raporty Adform Group S.A. są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.adform.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

W ramach realizacji celów emisji akcji serii B w marcu Emitent podpisał umowę nabycia 29,44% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 712.850 zł. Transakcja została sfinansowana głównie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B.

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

 

Do 14 maja 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za kwiecień.

 

W dniu 15 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport kwartalny za I kw. 2013 r.

 

W dniu 31 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r.

 

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 

 


2013-04-18

Zarząd Adform Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

 

 

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kw. 2013 roku: 15 maja 2013 r.

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2013 roku: 14 sierpnia 2013 r.

 

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kw. 2013 roku: 14 listopada 2013 r.

 

 

 

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok: 31 maja 2013 r.

 

Raport roczny skonsolidowany za 2012 rok: 31 maja 2013 r.

 

 

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

 

 

 

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 


2013-03-29

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2013 r. podpisał umowę nabycia 29,44% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Cena nabycia ww. udziałów wyniosła 712.850 zł. Transakcja została sfinansowana głównie ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B oraz ze środków własnych Emitenta.

Jednocześnie w dniu 27 marca 2013 r. Zarząd Adform Group S.A. podpisał ze sprzedającym list intencyjny dotyczący nabycia 37,22% udziałów w spółce WIMET Sp. z o.o. Strony uzgodniły, iż umowa sprzedaży ww. udziałów powinna zostać zawarta do dnia 31 marca 2014 r. Adform Group S.A. posiada wyłączność na negocjacje ze sprzedającym do 31 marca 2014 r. Cena nabycia ww. udziałów zostanie ustalona po przeprowadzeniu przez niezależnego audytora badania sprawozdania finansowego WIMET Sp. z o.o. za 2013 r.

WIMET Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem konstrukcji metalowych, regałów, szaf serwerowych, szaf telekomunikacyjnych dla branży budowlanej, handlowej, przemysłowej. Spółka posiada szeroki park maszynowy do obróbki metali. Firma wykonuje ekspozytory, stojaki reklamowe, stelaże zawieszeniowe do urządzeń sanitarnych, podzespoły i systemy modułowe do wyposażenia sklepów, lekkie konstrukcje stalowe.

Przychody WIMET Sp. z o.o. w 2012 r. wyniosły 4 mln zł, zysk netto wyniósł 256 tys. zł, EBITDA wyniosła 423 tys. zł, kapitał własny na 31.12.2012 r. wynosi 198 tys. zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

 


2013-03-14

Zarząd Adform Group S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 120.596 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) praw do akcji serii B i tyle samo akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Adform Group S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

 

 


2013-03-14

Zarząd Adform Group S.A. informuje, iż w dniu 14 marca 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przyznała spółce Adform Group S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia dzisiejszego Adform Group S.A. rozpoczyna przekazywaniae informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
Podstawa prawna:
§10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.